انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج به دانشگاههای تابعه وزارت علوم

VEZARATE OLUMآیین نامه انتقال دانشجویان به دانشگاههای تابعه وزارت علوم (شماره 11110/11 تاریخ 11/8/1383)
دستورالعمل نحوه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی داخل
مقدمه: در اجرای بند ح تبصره 17 قانون بودجه سال 83 کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل نحوه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی داخل به شرح زیر تنظیم و ابلاغ می شود.
ماده 1 : برای رعایت اختصار، در این دستورالعمل از واژه های زیر استفاده شده است :

 • 1-1- دستورالعمل: دستورالعمل نحوه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی داخل
 • 2-1- وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
 • 3-1- موسسه: دانشگاه، موسسه آموزش عالی یا مرکز پژوهشی دارای مجوز از وزارت
 • 4-1- دانشجو: دانشجوی دارای تابعیت ایرانی شاغل به تحصیل در یکی از دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی معتبر خارج از کشور

ماده 2 : شرایط عمومی انتقال به شرح زیر است:

 • 1-2- معتبر بودن موسسه مبدا از نظر وزارت
 • 2-2- نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از نظر مقررات آموزشی و خدمت وظیفه عمومی
 • 3-2- دارا بودن مدارک تحصیلی تایید شده مقاطع قبلی
 • 4-2- نداشتن بیش از یک سال وقفه تحصیلی در زمان تسلیم تقاضا به موسسه
 • 5-2- دارا بودن دیپلم دوازده ساله یا پیش دانشگاهی یا معادل ارزشیابی شده آن به تایید وزارت آموزش و پرورش برای متقاضیان ادامه تحصیل در مقاطع کاردانی و کارشناسی

ماده 3 : شرایط اختصاصی انتقال به شرح زیر است :

 • 1-3- میانگین نمرات امتحان کتبی پایان دوره کامل متوسطه یا پیش دانشگاهی، برای انتقال به دوره های کارشناسی کمتر از 12 و برای دوره های دکترای عمومی کمتر از 14 نباشد.
 • 2-3- مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته: گذراندن حداقل 12 واحد درسی یا معادل آن در یک نیمسال تحصیلی
 • 3-3- مقطع کارشناسی پیوسته : گذراندن حداقل 24 واحد درسی یا معادل آن در یک سال تحصیلی با میانگین کل حداقل 5/2 از 4 یا معادل آن
 • 4-3- مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته: گذراندن حداقل 14 واحد درسی یا معادل آن در یک سال تحصیلی با میانگین کل حداقل 3 از 4 یا معادل آن
 • 5-3- مقطع دکترای حرفه ای دامپزشکی: گذراندن حداقل 48 واحد درسی یا معادل آن در دو سال تحصیلی با میانگین کل حداقل 3 از 4 یا معادل آن
 • 6-3- مقطع دکترای تخصصی: حداکثر یک سال از دوره تحصیل تا زمان دفاع از رساله باقی مانده باشد. در موارد خاص شورای آموزشی موسسه اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
 • 7-3- موسسات غیر دولتی در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد می توانند در صورتی که دانشجو دارای شرایط نمره و واحد مندرج در ماده 2 نباشد منوط به آنکه از حداقل نمره قبولی (دوره متوسطه پیش دانشگاهی و ترم دانشگاهی) و تعداد واحدها از یک ترم رسمی کمتر نباشد با تشخیص کمیسیون موارد خاص موسسه نسبت به پذیرش دانشجو اتخاذ تصمیم نماید.
 • تبصره 1: تعداد حداقل واحدهای درسی مورد نیاز برای انتقال در مقطع کارشناسی برای فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاههای داخل کشور که بورسیه هستند و یا از فرصت مطالعاتی استفاده می کنند به نصف کاهش می یابد.
 • تبصره 2: در صورتی که ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجو در مقطع پایین تر با توجه به تعدادی از واحدهای گذرانده شده متقاضی در مقطع بالاتر انجام شده باشد ، واحدهای مذکور به عنوان واحدهای گذرانده شده دانشجو در مقطع بالاتر مورد محاسبه قرار نمی گیرد.
 • تبصره 3: ارزشیابی و پذیرش تعداد واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو وفق مقررات مربوط بر عهده موسسه پذیرنده می باشد.
 • تبصره 4: مدارک تحصیلی دانشجو باید به تایید نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل دانشجو رسیده باشد.

ماده 4: سقف ظرفیت پذیرش دانشجوی انتقالی و میزان شهریه تحصیلی آنها توسط هیات امناء تصویب خواهد شد.

 • تبصره 1: میزان شهریه تحصیلی و سقف پذیرش دانشجوی انتقالی به تفکیک رشته تحصیلی در هر سال به تصویب هیات امناء خواهد رسید.
 • تبصره 2: فرزندان اعضای هیات علمی و دانشجویان بورسیه خارج از کشور از پرداخت شهریه معاف خواهند بود و شهریه فرزندان مامورین رسمی دولت به خارج از کشور در موسسات دولتی مطابق شهریه شبانه خواهد بود.

ماده 5: دانشجو در دوران تحصیل تابع مقررات و ضوابط مورد عمل موسسه پذیرنده است.

 • تبصره 1: موسسه می تواند ضمن رعایت شرایط اختصاصی ماده 3 از طریق برگزاری مصاحبه علمی ، اتخاذ تصمیم نماید.
 • تبصره 2: ثبت نام دانشجویان بورسیه وزارت در خارج از کشور منوط به تایید اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت است.

ماده 6: تعداد و مشخصات واحدهایی که دانشجو باید بگذراند و حداکثر مدت زمان مجاز برای اتمام تحصیل از سوی گروه آموزشی ذیربط موسسه پذیرنده تعیین می شود.
ماده 7: پذیرش دانشجو برای رشته ها و مقاطع تحصیلی دایر در موسسه انجام می شود.ش

این دستورالعمل در 7 ماده و 8 تبصره در تاریخ 1/7/1383 به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری رسید و پس از ابلاغ قابل اجرا است. ضمناً از تاریخ تصویب این دستورالعمل ، کلیه آیین نامه ها و مصوبات قبلی و بخشنامه های مغایر با آن لغو می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.