مقررات مسافری در گمرک

این صفحه مادر تمامی موارد و موضوعات مربوط به مسافران می باشد. شما در این بخش به تمامی مقررات، موضوعات، تصاویر … که مربوط به تشریفات گمرکی مسافران، کالای مسافری هست دسترسی خواهید داشت.