تخفیف کامل سود بازرگانی کالاهای کشور ترکمنستان تا سقف 10 میلیون دلار

شماره هـ52148ت/109501 تاریخ
تصویبنامه درخصوص اجازه خرید محصولات کشورترکمنستان تا سقف ده میلیون دلار در هر سال برای هر نفر با تخفیف کامل سود بازرگانی و درصورت عمل متقابل

وزارت کشور ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن وتجارت
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
هیأتوزیران در جلسه ١٣٩۴/٨/١٧ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بهاستناد بند (5) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) ـ مصوب 1384ـ تصویب کرد:
الف ـ خرید کالا توسط مرزنشینان علاوه بر سهمیه ارزی و از محل سه درصد کل واردات از بازارچه مشترک مرزی باجگیران در صورت عمل متقابل تا سقف ده میلیون دلار درهر سال برای هر نفر حداکثر دویست دلار و روزانه دویست نفر، با اعمال تخفیف کامل سود بازرگانی در مورد محصولات کشور ترکمنستان به شرح جدول زیر مجاز است:

ردیف شرح کالا شماره تعرفه
گمرکی
میزان مجاز واردات
سالیانه ( میلیون دلار)
1 پارچه جین 5211 2.5
2 پارچه نخی 5208 2
3 پارچه مثقال ( به عرض 90 و 110 سانتی متر) 5208 2
4 روفرشی 6301 1.5
5 روتختی 6301 1
6 پتو مسافرتی 6301 1

ب ـ تصویبنامه های شماره 13969/ت39570هـ مورخ 1387/2/4، شماره 1393/4/14 مورخ هـ 50295 ت39316 شماره و 1390 3/31 مورخ هـ45735 ت/68261
لغو میشوند.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری