صادرات نخود بدون نیازبه پرداخت عوارض صادراتی

بسمه تعالی
34122/81
ناظرین محترم گمرکات اجرایی
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
پیرومفادبخشنامه ردیف 559مورخ 21/12/92 موضوع اقلام مشمول ممنوعیت ،مجوزیاعوارض صادراتی دربخش کشاورزی به پیوست تصویرنامه شماره 8488/210/93مورخ 22/2/93دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال واعلام می دارد:
باتوجه به مصوبه شماره 21087/ت41867مورخ 21/11/87هیئت محترم وزیران ،صادرات نخود بدون نیازبه پرداخت عوارض صادراتی بلامانع می باشد.خواهشمنداست دستورفرمایید مراتب رابه واحدهاوگمرکات تابعه ابلاغ وبرحسن اجرای آن نظارت مستمرمعمول دارند.

حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات