شرایط قرنطینه ای واردات میوه انگور از کشور آفریقای جنوبی

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور آفریقای جنوبی که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Ceratitis capitata 7. Frankliniella occidentalis
2. Ceratitis rosa 8. Phlyctinus callosus
3. Scirtothrips aurantii 9. Pseudococcus gahani
4. Nipaecoccus nipae 10. Coniella diplodiella
5. Parasaissetia nigra 11. Guignardia bidwellii
6. Eudocima fullonia 12. Cryptoblabes gnidiella

توجه:
درج اسامی علمی آفات فوق درگواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هرگونه ضرر وزیان به عهده واردکننده خواهد بود
2- خوشه های انگور بایستی کاملا عاری از برگ باشند.
3- محموله باید عاری از آفات و بیماری های گیاهی قرنطینه ای باشد. در غیر این صورت، نظر به عدم امکان انجام ضدعفونی در مقصد با توجه به شرایط فیزیولوژیکی محموله و شرایط منطقه، از ترخیص محموله آلوده به عوامل قرنطینه ای جلوگیری نموده و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
4- حمل محموله ازکشور آفریقای جنوبی به کشور ایران باید بصورت یکسره صورت پذیرد و هر گونه تخلیه و بارگیری مجدد درکشورثالث مورد تایید نمی باشد.
5- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور آفریقای جنوبی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی درهنگام بازدید محـموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
6- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ ،کاه و دیگر مواد خام و بقایای گیاهی باشد حمل گردد.
7- محموله علاوه بر عاری بودن از کلیه آفات و بیماری های گیاهی و علف های هرز قرنطینه ای، بایستی عاری از سایر آفات و علف های هرز زنده و علائم بیماری های گیاهی باشد. در غیر این صورت، چنانچه به تشخیص مامور قرنطینه و یا سازمان حفظ نباتات، محموله قابل ضدعفونی باشد، به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یا امحاء خواهد شد.
8- محموله پس ازورود به گمرک، مورد معاینه و بازدید کارشناسان قرنطینه نباتی قرار گرفته و در صورت آلودگی به هریک ازآفات وبیماریهای گیاهی و علفهای هرز غیر قرنطینه ای نظر به عدم امکان انجام ضدعفونی در مقصد با توجه به شرایط فیزیولوژیکی محموله و شرایط منطقه، از ترخیص محموله آلوده به عوامل قرنطینه ای جلوگیری نموده و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.