قاعده چهارم از قواعد عمومی تفسیر سیستم هماهنگ شده

قاعده 4

کالایی را که نتوان طبق قواعد مذکور طبقه بندی کرد باید در شماره مربوط به کالایی که بیشترین شباهت را به آن دارد، طبقه بندی کرد.

 یادداشت توضیحی

(یکم ) این قاعده مربوط به کالایی می شود که امکان طبقه بندی آن بر اساس قواعد 1 لغایت 3 وجود ندارد.

این قاعده مقرر می دادر که چنین کالایی باید تحت شماره مربوط به کالایی که بیشترین شباهت را به آن دارد، طبقه بندی شود.

(دوم) برای طبقه بندی بر اساس قاعده 4، لازم است که مقایسه ای بین کالای عرضه شده با کالای مشابه به عمل آید تا کالایی که بیشترین شباهت را به کالای عرضه شده دارد تعیین شود. این کالای عرضه شده در همان شماره مربوط به کالای مشابهی که بیشترین شباهت را به آن دارد طبقه بندی می شود.

(سوم) طبعا شباهت می تواند به عوامل متعددی از قبیل، صفت و خاصیت و کاربرد بستگی داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.