اطلاعات مورد نیاز کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک

دریافت مدارک و فرمهای لازم جهت درخواست تشکیل کمیسیون ماده یک جهت صدور مجوز ورود کالای مستعمل

برگ درخواست بررسی ورود کالاهای مستعمل  doc_7882 icon-pdf
اطلاعات مورد نیاز کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک آ.ا.ق.م.ص.و icon-pdf doc_7882

جدول اطلاعات مورد نیاز کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک (آ.ا.ق.م.ص.و)

۱-  پیشنهاد دهنده: …………………………………………………………………………………………………………………………..
۲- نوع پیشنهاد:
 
۱-۲) افزایش سود بازرگانی/عوارض صادراتی : “
 
۲-۲) کاهش سود بازرگانی/ عوارض صادراتی: “
 
۳-۲) ایجاد ردیف تعرفه جدید: “
 
۴-۲) اصلاح عنوان کالا: “
 
 
۵-۲) سایر………………………………..
۳-مشخصات کالا:
۱-۳)نوع (عنوان) کالا: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۳)شماره تعرفه گمرکی: …………………………………………….. ۳-۳)میزان حقوق ورودی/عوارض صادراتی  فعلی : ………………………………….
۳-۳)گروه کالا:           مواد اولیه : “                              واسطه ای : “                           سرمایه ای: “                   مصرفی“:
۴-۳)وضعیت نوع استاندارد: ۱) استاندارد اجباری:                 دارد              ندارد  ۲) استاندارد تشویقی:                   دارد              ندارد 
۵-۳)مصارف عمده: ………………………………………………………………………………………………………………………………
۶-۳) دلایل (شرح) درخواست: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
۷-۳) قیمت داخلی کالای پیشنهادی(درب کارخانه): ……………………. ۸-۳) قیمت وارداتی کالای پیشنهادی(سی اند اف) /قیمت پایه صادراتی ):……………………………………..
۴- مشخصات رشته تولیدی پیشنهادی:
۱-۴)میزان ظرفیت اسمی (کل کشور):
…………………………………………………
۲-۴)تعداد واحدهای فعال: ……………………………………………. ۳-۴) میزان اشتغال مستقیم: ………………………………………………………..
۵-وضعیت تولید و مصرف محصول رشته تولیدی متقاضی:
سه  سال گذشته
سال ….۱۳ سال ….۱۳ سال ….۱۳
ارزش (دلار) مقدار(تن) ارزش (دلار) مقدار(تن) ارزش (دلار) مقدار(تن)
۱-۵) تولید کل کشور
۲-۵) واردات
۳-۵) صادرات
۴-۵) مصرف کل کشور
۵-۵)حقوق ورودی (درصد) ……………………………………………….. ……………………………………………….. ………………………………………………..

صفحه (۱)


 

۶- کشورهای مبدا (وارداتی) و مقصد(صادراتی) کالای پیشنهادی:
۱-۶)  کشورهای مبداء وارداتی کالای پیشنهادی: ………………. ……………….. ……………….. ………………… ……………….
۲-۶)کشورهای مقصد صادراتی کالاهای پیشنهادی: ………………. ………………. ………………. ………………. ……………….
۷- مشخصات پیشنهاد دهنده:
۱-۷)آدرس و شماره تلفن متقاضی: . ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲-۷) نام نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهنده:………………………………………………………………………………………………………….
۳-۷) ذکر منابع و ماخذ اطلاعاتی ذکر شده:…………………………………………………………………………………………………………..
۴-۷) تاریخ درخواست:……………………………………………………… ۵-۷) مهر و امضاء پیشنهاد دهنده:
 
این قسمت توسط دبیرخانه کمیسیون ماده یک تکمیل می گردد.
پیشنهاد فوق سابقه طرح در کمیته کارشناسی: دارد ندارد
وضعیت تکمیل بودن اطلاعات پرسشنامه: تکمیل است  تکمیل نیست 

صفحه (۲)
 
م/۲۱۹۹۵۳
توجه:

  • تمامی سوالات فرم درخواستی بایستی به طور دقیق و خوانا تایپ گردد.