بانک اطلاعات و لیست واحدهای تولیدی و توزیعی در زمینه لوازم خانه

• “Panasonic”
• AZ 1000, 10, Bul-Bul ave.
Tel.: (99412) 493 63 36

• “Master Tibot”
• AZ 1000, Xatai dist., 28, F. Bayramov str.
Tel.: (99412) 490 22 25
Fax: (99412) 491 21 91
E-mail: info@mastertibot.com
Web: www.mastertibot.az

• “AMBIANCE”
• AZ 1000, 3, 28 May str.
Tel.: (99412) 447 34 47
Fax: (99412) 447 34 47
E-mail: n.yusufova@italdizain.az
Web: www.italdizain.az

• “VILLEROY & BOCH 2”
• AZ 1000, 22, Huseyn Javid ave.
Tel.: (99412) 510 91 26
Fax: (99412) 510 91 26

• “VILLEROY & BOCH”
• AZ 1000, 6, 28 May str.
Tel.: (99412) 498 03 33
Fax: (99412) 498 03 33

• “BAKU Hotel Company”
• AZ 1065,1, Bakikhanov str.
Tel.: (99412) 496 12 34, 490 12 34
Fax: (99412) 496 12 35, 490 12 35
E-mail: baku.hotels@hyatt.com
Web: www.baku.hyatt.com

• “JUMBO”
• AZ 1000, 25, T. Aliyev str.
Tel.: (99412) 436 49 20
Fax: (99412) 436 49 11
E-mail: info@jumbo.az
Web: www.jumbo.az

• “JUMBO” 2
• AZ 1000, 36, J. Jabbarli str.
Tel.: (99412) 436 81 84
Fax: (99412) 436 49 11
E-mail: info@jumbo.az
Web: www.jumbo.az

• “BACCARAT BERNARDAUD”
• AZ 1000, 2, 28 May str.
Tel.: (99412) 598 15 17
Fax: (99412) 598 15 17

• “ZEPTER INTERNATIONAL”
• AZ 1000, Huseyn Javid ave., building 520, 16
Tel.: (99412) 434 37 36
Fax: (99412) 434 18 69
E-mail: zepter@zepteraz.com

• “VACCARI”
• AZ 1000, 143, Neftchiler ave.
Tel.: (99412) 493 96 93, 498 56 29

• “TITAN GROUP OF COMPANIES”
• AZ 1000, 51, Uzeyir Hajibeyov str.
Tel.: (99412) 441 33 33, 493 47 92
Fax: (99412) 493 53 12
E-mail: titan@azdata.net

• “I.S.S.M”
• AZ 1010, Samed Vurghun str., apart. 655
Tel.: (99412) 596 21 96
Fax: (99412) 596 21 96

• “AVRORA ELECTRONICS”
• AZ 1118, 34/67, Gara Garayev str.
Tel.: (99412) 421 00 56
Fax: (99412) 421 00 56

• “ALIEV & CO”
• AZ 1000, 46, M. Gashgay str.
Tel.: (99412) 441 36 38, 441 21 62
Fax: (99412) 441 21 62
Web: www.aik-az.com