بند (ث) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

207760/376
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: بند (ث) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه 158449/136005/113/14/71/265 مورخ 8/8/90 موضوع شیوه نامه کاری ورودموقت و در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صادراتی و کاهش هزینه تمام شده کالای صادراتی وبا عنایت به اصلاح مفاد ماده 20 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور طی بند ( ث) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور(تصویرپیوست ) خواهشمنداست دستورفرمایید در هنگام صدورمجوز های ورود موقت موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی (در گمرکاتی که صدور مجوز ورود موقت براساس سوابق قبلی به آنها تفویض اختیار گردیده است ) مفاد بند (ث )ماده صدرالذکردرخصوص میزان تضمین قابل اخذ مدنظرقرارگیرد . مجددا تاکید می گردد تسهیلات مصوب صرفا مشمول اقلام موضوع ماده 51 ق.ا.گ. می باشد. مراتب جهت آگاهی واقدام لازم با رعایت سایر مقررات وتشریفات مربوطه اعلام می گردد .ضمنا دستور فرمایید مراتب به گمرکات وواحدهای تابعه ابلاغ وبرحسن انجام کار نظارت لازم معمول نمایند.