تعرفه گمرکی پارچه های پرز حلقوی کشباف و قلاب باف

1006/99/990339 تاریخ 1399/08/20

کلیه گمرکات اجرایی
پیرو بخشنامه شماره 99/697656 مورخ 99/6/18 و نظر به لزوم استعلام نوع بافت پارچه بر اساس یادداشتهای توضیحی ذیل ردیف ۶۰۰۱ آزمایشگاه مجاز وفق مفاد بخشنامه پیروی، با توجه به بودن استعلام نام یا اصطلاح توصیفی velvet like و imitation like برای طبقه‌بندی خواهشمند است دستور فرمایید برای پارچه های پرز حلقوی یا قلاب باف از الیاف سنتتیک و مصنوعی با هر یک از ویژگی های مخمل، پلوش یا بوکله کشباف و قلاب باف، آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق شده، تک لایه و یا دولایه فارغ از نوع جنس و بافت لایه مستحکم کننده زیر، را با رعایت یادداشتهای 1 فصل 59، 1-ج فصل 60 و سایر مقررات ذیل شماره 60012200 تعرفه طبقه بندی نمایند.

هدیه عمادالاسلام
مدیرکل دفتر تعرفه