تعیین روز اظهار به عنوان مبنای محاسبه تعیین ارزش کالای خروجی (فرآورده ها و مشتقات نفتی)

شماره 1401/1016895
تاریخ 1401/07/17
بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور

با توجه به بخشنامه شماره 1401/861218 مورخ 1401/06/16 صادره از مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته موضوع مصوبه جلسه شماره 134 اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ” تعیین روز اظهار به عنوان مبنای محاسبه تعیین ارزش کالای خروجی (فرآورده ها و مشتقات نفتی) تاکید می گردد مطابق صراحت بخش اخیر ماد ه 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوبه جلسه شماره 134 اعضای ستاد ( اشاره شده در بالا) که به تایید رئیس جمهور محترم نیز رسیده است، از تاریخ ابلاغ مراتب از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موجب نامه شماره 201863/01/ص مورخ 1401/06/02 معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی لازم الاجرا بوده و لازم است در تنظیم گزارش های وقوع تخلف /جرم، مدنظر قرار گیرد.

فریدهع زبیدی
معاون حقوقی و نظارت