تغییر اولویت غذای سگ و گربه تحت ردیف تعرفه 23091000 از گروه نهم به دهم

بسمه تعالی

20420/11034/113/73/42
09/02/1393

کلیه گمرکات اجرائی

باسلام و احترام
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2698/210/93 مورخ 25/1/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، در خصوص صدور مجوز ثبت سفارش واردات تغییر اولویت غذای سگ و گربه تحت ردیف تعرفه 23091000 از گروه نهم به دهم از محل ارز متقاضی و پرداخت دو برابر سود بازرگانی خواهشمند است دستور فرمائید بر اساس مفاد نامه فوق الذکر و با رعایت کامل سایر مقررات در این خصوص اقدام فرمایند
فرود عسگری
مدیر کل مرکز وارداتوامور مناطق آزادو ویژه