جلوگیری از ثبت سفارش خودروی BMWi8

خودروی BMW I8،حسب اعالم اخیر دستگاههای مسئول به علت عدم امکان سرویس خدمات پس از فروش و عدم امکان صدور گواهی استاندارد و
شماره گذاری و نبود تأیید و اعالم نوع خودرو از سوی کمیته واردات خودرو و دفتر خودرو و نیرو محرکه، فاقد شرایط الزم برای ثبت سفارش می باشد.
متقاضیان واجد شرایط برای انجام درخواست واردات خودرو به سایت ثبتارش مراجعه و نسبت به انتخاب از انواع خودرو های مجاز اقدام نمایند .

دفتر مقررات صادرات و واردات