شرایط قرنطینه ای واردات بذر کلم (Brassica oleracea)

شرایط قرنطینه ای واردات بذر کلم (Brassica oleracea)

جهت کاشت از کشور جمهوری چک

(تدوین شهریورماه 1394)

1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور جمهوری چک که در قسمتAD (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.
1-1. Plasmodiophora brassicae 2. Pyrenopeziza brassicae
توجه:

درج اسامی علمی عوامل فوق درگواهی بهداشت گیاهی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.

2- ضدعفونی بذور با قارچ کش مناسب قبل از بسته بندی در کشور مبداء و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.

3- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت گیاهی کشور آلمان منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه گیاهی در هنگام بازدید محـموله در مرز ورودی وگمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.

4- محموله باید عاری از بقایای گیاهی، بذور علف هرز، حشرات زنده و علایم بیماریهای گیاهی باشد.

5- باتوجه به عدم امکان ضدعفونی وکنترل کامل عوامل خسارتزای قرنطینه ای در مبادی ورودی ، در صورت آلودگی محموله به عوامل خسارتزای قرنطینه ای و یا عدم درج نام علمی عوامل خسارتزای قید شده در بند یک این شرایط در قسمت توضیحات اضافی (AD) گواهی بهداشت گیاهی مربوطه محموله عودت یا امحاء خواهد شد.

6- هر بخش از محموله باید دارای بسته بندی های مناسب بوده ودارای برچسبی (lable ) باشد که به طور واضح نام علمی (جنس و گونه) گیاه مربوطه بر روی آن درج شده باشد.

7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.

8- درصورتیکه محموله ازطریق کشوری غیر ازکشور آلمان صادر شده باشد، باید دارای گواهی بهداشت گیاهی صدور مجدد (Re- Export) از ارگان رسمی ذیربط کشور ثالث منظم به کپی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مبداء تولید کالا منطبق با شرایط اعلامی و ممهور به مهر قرنطینه کشور ثالث باشد.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد