حقوق ورودی کلیه کالاهای صنعتی و کشاورزی وارده از جمهوری عربی سوریه

بسمه تعالی

28233/93/2090/103/3319/73/68
21/02/1393

ستاد نظارت گمرکات استان / اداره کل گمرک

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 46954/91/25483/103/3319/73/74-20/3/91 در خصوص حقوق ورودی کلیه کالاهای صنعتی و کشاورزی وارده از جمهوری عربی سوریه (بغیر از فهرست کالاهای مستثنی ) اعلام می دارد اعتبار مصوبات مربوطه در خصوص کالاهای مشمول بر اساس بخشنامه موصوف تا پایان سال 1393 تمدید می گردد خواهشمنداست دستور فرمایید براساس مفاد بخشنامه های پیروی و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند، بدیهی است بخشنامه شماره 13922/93/220264/2706/113/73 مورخ 1/2/93 این مرکز در خصوص قانون موافقت نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه نیز به کماکان به قوت خود باقی میباشد .
فرود عسگری
مدیرکل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه