دستگاههای موظف به اجرای اقدامات مربوط به مدیریت پسماند طی زمانبندی تعیین شده

تصویبنامه درخصوص دستگاههای موظف به اجرای اقدامات مربوط به مدیریت پسماند طی زمانبندی تعیین شده
۹/۳/۱۳۹۴ هـ۵۱۰۲۴ت/۲۸۵۱۰شماره
تصویب نامه درخصوص دستگاههای موظف به اجرای اقدامات مربوط به مدیریت پسماند طی زمانبندی تعیین شده
وزارت کشور ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست
هیأت وزیران در جلسه ۲/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰۷۲ مورخ ۸/۴/۱۳۹۳ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ کلیه دستگاههای مقرر در جدول پیوست شماره (۱) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است٬ موظف به اجرای اقدامات مربوط به مدیریت
پسماند طی زمانبندی تعیین شده میباشند.
۲ـ تجهیزات و تأسیسات تخصصی مدیریت پسماند تا پایان سال ۱۳۹۵ از پرداخت سود بازرگانی معاف میشوند.
۳ـ فهرست تجهیزات و تأسیسات تخصصی مدیریت پسماند به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت صنعت٬ معدن و تجارت به تصویب کمیسیون موضوع ماده (۱) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات میرسد.
۴ـ اعتبارات مورد نیاز اجرای مدیریت مطلوب پسماندهای تولیدی در کلان شهرها به شرح جدول پیوست شماره (۲) که تأیید شده به مهر دفتر
هیأت دولت است٬ از محل منابع دولتی پس از پیشبینی در لوایح بودجه سنواتی توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و در حدود اعتبارات
مصوب مربوط و از محل سایر منابع با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری