شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشأ حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

فصل 4
یادداشت‌ها.
1 ـ شیر چربی نگرفته و شیری که چربی آن جزئاً یا کلاً گرفته شده باشد به‌عنوان شیر تلقی می‌شود.
2 ـ به مفهوم شماره ۰۴۰۵:

الف ـ واژه‌ «کره» به کره طبیعی، کره آب‌ پنیر (کره لاکتوسرم «Whey») یا کره «دوباره ترکیبی» (تازه، نمک‌زده یا ترشیده (Rancid)، همچنین کره در ظروف کاملاً مسدود) اطلاق می‌شود که منحصراً از شیر مشتق گردیده و میزان مواد چرب شیر آن از لحاظ وزن بیش از 80 درصد ولی از 95 درصد بیشتر نباشد و حداکثر میزان مواد غیرچرب جامد شیر از لحاظ وزن درصد و حداکثر میزان آب از لحاظ وزن ۱۶ درصد باشد. کره حاوی مواد امولسیون کننده اضافه شده نبوده ولی ممکن است دارای کلرور سدیم، رنگهای خوراکی، املاح خنثی‌سازی و کشت‌های باکتری‌های لاکتیک غیرمضر باشد.

ب ـ اصطلاح (خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان «Dairy spreads») به امولسیون‌های از نوع آب در روغن اطلاق می‌شود که منحصراً دارای ماده چرب شیر به عنوان تنها ماده چرب در محصول باشد، مقدار چربی شیر آن از لحاظ وزن برابر یا بیشتر از 39 درصد بوده لیکن کمتر از 80 درصد وزنی باشد.
9 ـ محصولاتی که از تغلیظ آب پنیر (لاکتوسرم Lactoserum) و با افزودن شیرهای مواد چرب شیر به‌ دست می‌آیند به‌عنوان پنیر در شماره 0406 طبقه‌بندی می‌شوند مشروط بر اینکه دارای سه مشخصه زیر باشند:
الف ـ میزان مواد چرب شیر، از لحاظ وزن نسبت به ماده خشک آن 5 درصد یا بیشتر باشد؛

ب – میزان ماده خشک آن از لحاظ وزن حداقل 70 درصد و حداکثر 85 درصد باشد؛ و

ج ـ به شکلی درآمده یا مناسب برای شکل‌گیری باشد.

4 ـ مشمول این فصل نمی‌شود:

الف ـ محصولات حاصل از آب پنیر (لاکتوسرم) دارای بیش از ۹۵ درصد وزنی لاکتوز، بیان گردیده به صورت لاکتوز بی‌آب و محاسبه شده برحسب ماده خشک (شماره 1702)؛ یا

ب ـ آلبومین‌ها (همچنین غلیظ شده‌های «کنسانتره‌های» دو یا چند پروتئین آب‌ پنیر، حاوی بیش از 80 درصد وزنی پروتئین‌های آب پنیر، محاسبه شده بر حسب ماده خشک) (شماره 3502) یا گلوبولین‌ها (شماره 3504).

یادداشت‌های شماره‌های فرعی.

1 ـ به مفهوم شماره فرعی 040410 منظور از اصطلاح «آب پنیر تغییریافته Modified» محصولاتی هستند حاوی اجزاء تشکیل‌دهنده آب پنیر، به عبارت دیگر آب پنیری که از آن تمام یا جزئی از لاکتوز، پروتئین‌ها، موادمعدنی، گرفته شده‌ باشد یا آب پنیری که به آن اجزاء تشکیل‌ دهنده طبیعی آب پنیر افزوده شده باشد، و همچنین محصولات حاصل از اختلاط اجزاء تشکیل دهنده طبیعی آب پنیر.

2 ـ به مفهوم شماره فرعی 040510 واژه «کره» شامل کره آب گرفته (Dehydrated butter) یا (Ghee) نمی‌شود. ( شماره فرعی 040590).

مندرجات ذیل یادداشت فصل ۴

1ـ ورود کلیه کالاهای این فصل ( باستثنای تخم‌مرغ نطفه‌دار) موکول به رعایت ماده ۱۶ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی … مصوب 1346و ترخیص آنها موکول به ارائه گواهینامه بهداشت کشور مبدأ می‌باشد.

2ـ ترخیص تخم پرندگان موکول به ارائه گواهینامه بهداشت کشور مبدأ بوده و منحصراً از گمرکخانه‌هایی‌که دارای پست قرنطینه دامی وزارت جهادکشاورزی می‌باشند قابل ترخیص است.

3 ـ ورود و صدور تخم پرندگان وحشی موکول به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.

4 ـ ورود فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار مشمول ردیف 0403 به تشخیص وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

5 ـ ورود تخم نطفه‌دار مرغ و سایر ماکیان به تشخیص وزارت جهادکشاورزی است.

6 ـ حقوق ورودی شیرخشک اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر و به میزان مصوب شورای اقتصاد یا مصوبات دولت مشمول 4 درصد ارزش است.
7- جهت اطلاع از فهرست کالاهای معاف مالیات بر ارزش افزوده به ضمیمه شماره 8 مراجعه شود.

Chapter 4

Dairy produce; birds’ eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified or included

Note.

۱٫ The expression “milk” means full cream milk or partially or completely skimmed milk.
۲٫ For the purposes of heading 04.05:
(a) The term “butter” means natural butter, whey butter or recombined butter (fresh, salted or rancid, including canned butter) derived exclusively from milk, with a milkfat content of 80% or more but not more than 95% by weight, a maximum milk solids-not-fat content of 2% by weight and a maximum water content of 16% by weight. Butter does not contain added emulsifiers, but may contain sodium chloride, food colours, neutralising salts and cultures of harmless lactic-acid- producing bacteria.
(b) The expression “dairy spreads” means a spreadable emulsion of the water-in-oil type, containing milkfat as the only fat in the product, with a milkfat content of 39% or more but less than 80% by weight.
۳٫ Products obtained by the concentration of whey and with the addition of milk or milkfat are to be classified as cheese in heading 04.06 provided that they have the three following characteristics:
(a) a milkfat content, by weight of the dry matter, of 5% or more;
(b) a dry matter content, by weight, of at least 70% but not exceeding 85%; and
(c) they are moulded or capable of being moulded.
۴٫ This chapter does not cover:
(a) Products obtained from whey, containing by weight more than 95% lactose, expressed as anhydrous lactose calculated on the dry matter (heading 17.02); or
(b) Albumins (including concentrates of two or more whey proteins, containing by weight more than 80% whey proteins, calculated on the dry matter) (heading 35.02) or globulins (heading 35.04).

Subheading Notes.

۱٫ For the purposes of subheading 0404.10, the expression “modified whey” means products consisting of whey constituents, that is, from which all or part of the lactose, proteins or minerals have been removed, whey to which natural whey constituents have been added, and products
obtained by mixing natural whey constituents.
۲٫ For the purposes of subheading 0405.10 the term “butter” does not include dehydrated butter or ghee (subheading 0405.90).

Explanatory remarks to Chapter 4

۱٫ The importation of all goods under this chapter (except hatching eggs) is subject to the observance of Article 16 of the Law on Foodstuffs and Beverages adopted in the year 1967. The clearance of these goods shall depend on the submission of health certificate issued by the country of origin.
۲٫ The clearance of birds’ eggs is subject to the submission of health certificate issued by the country of origin and may be carried out only through customhouses which have animal quarantine stations under the Ministry of Agriculture Jihad.
۳٫ The importation and exportation of eggs of wild birds are subject to the approval of the Environment Protection Organization. 4 ورود ترآورده
۴٫ The importation of products for feeding infants covered by subheading 0403 is subject to the discretion of the Ministry of Health, Treatment and Medical Education.
۵٫ The importation of fertile (hatching) eggs of hen and other poultry is subject to the discretion of Ministry of Agriculture Jihad.
۶٫ The Total customs duty and commercial benefit on powdered milk for the consumption of infants, vacuum-packed in packages of one Kg or less, within the amount approved by the Economic Council is 4% of the value.
۷٫ please refer to the appendix NO.8 to learn about the list of goods which are exempted from VAT.

[—ATOC—]
[—TAG:h2—]

شماره تعرفه H.S CODE توضیح و شرح کالا حقوق ورودی IMPORT DUTY ارزش افزوده و عوارض دیگر کد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
PREFERENTIAL
TARIFF
DESCRIPTION
0401

شیر و خامه شیر، غلیظ نشده، بدون افزودن قند یا مواد شیرین کننده دیگر.

فقط شیر Milk and cream, not concentrated nor
containing added sugar or other
sweetening matter.
04011000 – میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد. 32 8 – Of a fat content, by weight, not
exceeding 1%
04012000 – میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد. 32 7,8 – Of a fat content, by weight, exceeding
۱% but not exceeding 6%
04014000 – میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد. 15 Of a fat content، by weight ، exceeding 6% but not exceeding 10%
04015000 – میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از ۱۰% درصد بیشتر باشد. 15 – – of a fat content، by weigh، exceeding 10%
0402

شیر و خامه شیر، نلیظ شده، یا به آن قند یدا سدایر

مواد شیری کننده دیگر اضافه شده.

Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter.
040210 – به شکل پودر، به شکل دانه ریز ( granules) یا به هر شکل جامد دیگری که میزان مواد چرب آن بیشتر از 1.5 درصد وزنی نباشد: – In powder, granules or other solid
forms, of a fat ، ، content, by weight,
not exceeding 1.5 %
04021010 – – – شیر خشک اطفال در بسته بندیهای تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر 10
**
– – – Powdered milk for the consumption
of infants, vacuum-packed, and in
packages of one kg or less
04021030 – – – شیر خشک صنعتی 40
04021090 – – – سایر 10
**
9 – – – Other
– به شکل پودر، به شکل دانه ریز (Granules) یا به هر شکل جامد دیگری که میزان مواد چرب آن بیشتر از 1.5 درصد وزنی باشد: – In powder, granules or other solid
forms, of a fat content, by weight,
exceeding 1.5%:
040221 – – بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده: – – Not containing added sugar or other sweetening matter:
04022110 – – – شیر خشک اطفال در بسته بندیهای تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر 4 – – – Powdered milk for the consumption
of infants, vacuum-packed and in
packages of one kg or less
04022120 – – – مواد اولیه شیر خشک اطفال (پایه ) حاوی چربی گیاهی 4
 
9 – – – Raw material base of powdered
milk containing vegetable fat for
consumption of infants.
04022130 – – – شیر خشک صنعتی 40 — industrial powdered milk
04022190 – – – سایر 15 9 – – – Other
04022900 – – سایر 90 9 – – Other
– سایر: – Other:
04029100 – – بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده 40 فقط شیر – – Not containing added sugar or other sweetening matter
04029900 – – سایر 40 9 – – Other
0403

دوغ ،(Buttermilk) شیر و خامه بسته شده، ماست، کفیر (Kephir) و سایر شیرها و خامه های تخمیر شده یا ترش شده (اسیدی شده Acidified)، غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین کننده افزوده شده یا خوشبو شده یا به آن میوه یا کاکائو افزوده شده باشد.

Buttermilk, curdled milk and cream,
yogurt, kephir and other fermented or
acidified milk and cream, whether or
not concentrated or containing added
sugar or other sweetening matter or
flavoured or containing added fruit,
nuts or cocoa.
0400310 – ماست: – Yogurt:
04031010 – – – فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 4 9 8 – – – Products for feeding infants
04031090 – – – سایر 32 9 8 – – – Other
040390 – سایر: – Other:
04039010 – – – فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 4 9 – – – Products for feeding nursing infants
04039090 – – – سایر 32 9 – – – Other
0404

آب پنیر، حتی غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد

شیرین کننده اضافه شده: محصولاتی که از ترکیبات طبیعی شیر تشکیل شده، حتی اگر به آنها قند یا سایر

مواد شیرین کننده اضافه شده که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

Whey, whether or not concentrated or
containing added sugar or other
sweetening matter; products
consisting of natural milk
constituents, whether or not
containing added sugar or other
sweetening matter, not elsewhere
specified or included.
04041000 – آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین کننده اضافه شده 7 9 – Whey and modified whey, whether or
not concentrated or containing added
sugar or other sweetening matter
0404900 – سایر 32 9 – Other
0405 کره و سایر چربیها و روغن های مشتق از شیر، خمیرها ی لبنی برای مالیدن روی نان (Dairy spreads) Butter and other fats and oils derived
from milk; dairy spreads.
040510 – کره: – Butter:
04051010 – – – کره بسته بندی شده به صورت بسته های ۵۰۰ گرمی و کمتر 55 9 – – – Butter packaged in packages of 500 gr or less
04051020 – – – کره بسته بندی شده به صورت بسته های بیش از ۵۰۰ گرم: 15 9 8 – – – Butter packaged in packages of more than 500 gr
04052000 – خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان (Dairy Spreads) 32 9 8 – Dairy spreads
04059000 – سایر 32 – Other
0406

پنیر و کشک.

به استثنای کشک Cheese and curd.
04061000 – پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا (Unripened) همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک 55 8 – Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese, and curd
04062000 – پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع 55 – Grated or powdered cheese, of all kinds
04063000 – پنیر ذوب شده غیراز رنده شده یا (Fondu) پودرشده 55 8 – Processed cheese, not grated or powdered
04064000 – پنیر دارای رگه های کپک آبی رنگ (Blue-Veined) و سایر پنیرهای حاوی رگه تولید شده از طریق رکفورت پنی سیلیوم (Penicillium roqueforti) 55 -Blue-veined cheese and other cheese containing veins produced by penicillium roqueforti
04069000 – سایر پنیرها 55 7,8 – Other cheese
0407

تخم پرندگان، با پوست، تازه، محفوظ شده یا پخته.

به استثنای پخته Birds’ eggs, in shell, fresh, preserved or cooked.
– تخم های بارورشده جهت جوجه کشی: -egge embryo for breeding:
040711 – – مربوط به انواع گونه های ماکیان: – – gallus doemesticus:
04071110 – – – تخم مرغ نطفه دار مادر و اجداد گوشتی و تخم گذارمرغ و بوقلمون: 4 – – – egg that produce mother embryo
and meat acestour and pullet and, turkey laying
04071111 – – – تخم نطفه دار بوقلمون برای تولید گوشت 4 – – – embryo egg turkey for product met
04071112 – – – تخم مرغ SPF 4 – – – Fertile eggs SPF
04071113 – – – تخم مرغ نطفه دار اجداد گوشتی 4 – – – egg embryo meat’s ancestor
04071114 – – – تخم مرغ نطفه دار مادر گوشتی 4 – – – egg embryo meats mother
04071115 – – – تخم مرغ نطفه دار اجداد تخم گذار 4 – – -egg embryo of ancestor laying eggs
04071116 – – – تخم مرغ نطفه دار مادر تخم گذار 4 – – – eggs embryo of mother laying eggs
04071117 – – – تخم مرغ نطفه دار بوقلمون برا تولید مولد 4 – – – eggs embryo turkey for breeding
04071118 – – – تخم مرغ نطفه دار جوجه یکروزه گوشتی 4 – – – egg embryo one day pullet meat
04071119 – – – تخم مرغ نطفه دار جوجه یکروزه تخم گذار 4 – – – egg embryo one day laying egg pullet
04071190 – – – سایر 4 – – – Other
04071900 – – سایر 4 – – other
– سایر تخم های تازه: – other fresh eggs:
040720 – – مربوط به انواع گونه های ماکیان – – gallus domesticus
04072010 – – – تخم مرغ خوراکی 32 – – Gallus domesticus:
04072090 – – – سایر 32 – – – [Other
04072900 – – سایر 32 – – other
04079000 – سایر 32 – other
0408

تخم پرندگان، بدون پوست ، و زرده تخم، تازه، خشک کرده، پخته شده در آب یا بخار آب، قالب گیری شده، یخ زده یا به نحو دیگری محفوظ شده حتی اگر به

آن قند یا سایر مواد شیرین کننده افزوده شده باشد.

Birds’ eggs, not in shell, and egg yolks,
fresh, dried, cooked by steaming or by
boiling in water, moulded, frozen or
otherwise preserved, whether or not
containing added sugar or other
sweetening matter.
– زرده تخم: – Egg yolks:
04081100 – – خشک کرده 15 9 – – Dried
04081900 – – سایر 32 9 – – Other
– سایر: – Other:
04089100 – – خشک کرده 15 9 – – Dried
04089900 – – سایر 20 9 – – Other
04090000

عسل طبیعی

75 8,6 Natural honey.
0410

محصولات خوراکی که منشأ حیوانی دارد و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

Edible products of animal origin, not
elsewhere specified or included.
04100010 – – – ژله، رویال، بره موم و زهر زنبور عسل 22 – – – Royal jelly, venom and propolis of honey bee
04100090 – – – سایر 32 – – – Other

** . شیر خشک دارویی اطفال با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۴ درصد تعیین می گردد.

**. Powdereb milk for the consumption of infants to discration of Health, treatment and medical education is 4% Value.