دموراژ | Demurrage

دموراژ به انگلیسی ( Demurrage) برای اولین بار برای کرایه معطلی کشتی استفاده می شد اما در جاهای مختلفی همچون دموراژ کانتینر از این واژه استفاده می شود.
دموراژ نقطه مقابل دیسپاچ است بدین معنی که چنان چه حد نصاب بارگیری و تخلیه کمتر از میزان پیش‌بینی شده در قرارداد ( laytime) باشد زمان معطلی بعنوان جریمه از طرف صاحب کالا پرداخت خواهد شد که اصطلاحاً دموراژ نامیده می‌شود.