دیسپاچ |Dispatch

پاداش مربوط به تخلیه و بارگیری قبل از انقضای موعد مقرر، معمولاً چون بر طبق شرایط کشتی‌های اجاره‌ای برای تخلیه و بارگیری حد نصابی خاص پیش‌بینی شده است لذا چنانچه عملیات تخلیه و بارگیری قبل از موعد مقرر در قرارداد انجام گیرد زمان تسریع به عنوان پاداش به چارتر پرداخت خواهد شد و اصطلاحاً Dispatch نامیده می‌شود. دیسپاچ نقطه مقابل دموراژ می باشد.
Laydays Laytime Demurrage