ساماندهی محصولات صادرات شیشه تخت و ایمنی

شماره 1401/789199
تاریخ 1401/06/06

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی
پیرو بخشنامه شماره 99/1401/466017 مورخ 1401/04/06 موضوع ساماندهی محصولات صادرات شیشه تخت وایمنی، به پیوست تصویر نامه شماره 60/135348 مورخ 1401/06/01 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت منضم به نامه شماره 60/120781 مورخ 1401/05/13 مدیرکل صنایع معدنی آن وزارتخانه منضم به فهرست شرکت های مجاز به محصولات مزبور با شناسه ملی آنها تا پایان شهریورماه سال 1401، عینا جهت آگاهی و اقدام وفق مفاد نامه های مذکور و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد.

علی اکبر شامانی
مدیرکل دفتر صادرات