ضوابط ثبت سفارش و واردات برنج

تاریخ 3/9/1394
شماره بخشنامه 54626/210/94

جناب آقای پورسیف – مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی- گمرک ایران
با سلام– ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۵۹۱۹ مورخ ۲۶/۸/۹۴ وزارت جهاد کشاورزی موضوع واردات برنج جهت تأمین کسری مورد نیاز کشور بر اساس تصمیمات متخذه شورای اقتصاد به شماره (۲۱۶۸۰۰ مورخ ۲۰/۸/۹۴ ) ، خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات ذیل به صورت دقیق با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صورت گرفته و از نتیجه اقدامات بعمل آمده این دفتر را مطلع نمایند.
۱- ثبت سفارش برنج وفق مصوبه مذکور از تاریخ ۴/۹/۹۴ شروع ف به نحوی که کلیه واردات برنج مشمول مابه التفاوت گردد و مدت اعتبار ثبت سفارش سه ماهه و حداکثر برای مدت یک ماه دیگر قابل تمدید است.
۲- کلیه ثبت سفارش های انجام شده می بایستی حداکثر تا تاریخ ۳۱/۴/۹۵ وارد کشور شود و این موضوع به کلیه متقاضیان اعلام و تعهد اخذ گرددکه پس از تاریخ فوق به دلیل شروع فصل برداشت برنج و لزوم حمایت از تولید کنندگان داخلی امکان ترخیص وجود نخواهد داشت.
۳- مبلغ ۵۰۰۰ ریال مابه التفاوت برای هرکیلوگرم برنج وارداتی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت گردد.
شایان ذکر است به استناد تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۲۶۹۵/ت۵۲۴۰۵هـ مورخ ۱۵/۷/۹۴ هیأت محترم وزیران ف ثبت سفارشات از محل این بخشنامه مشمول تسهیلات مندرج در ماده ۱۱ قانون مقررات صادرات و واردات نمی گردد.
تقی محمدیان – مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

54626