ضوابط واردات لوبیا چیتی فله

جناب آقای پورسیف – مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی- گمرک ایران
با سلام– ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۱۴۹۱۹/۶۷۵ مورخ ۱۳/۸/۹۴ سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، خواهشمند است دستور فرمائید ؛ موارد ذیل جهت رعایت کامل واردات لوبیا چیتی فله به گمرکات اجرائی کشور ابلاغ گردد.
۱- واردات لوبیا چیتی فله ، فاقد هرگونه بسته بندی مشخص ، مشمول ماده ۱۶ قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی نمی باشد.
۲- واردات لوبیا چیتی دارای بسته بندی ، رعایت مفاد ماده ۱۶ قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی جهت ورود آنها الزامی است.