فصل 15 – چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

یادداشت ها.
1 ـ مشمول این فل نمی‌شود:
الف ـ پیه خوک و چربی خوک یا چربی پرندگان خانگی (Poultry) شماره 09 02؛
ب ـ کره کاکائو، چربی و روغن کاکائو ( شماره 04 18)؛
ج ـ فرآورده‌های خوراکی که بیش از 15 درصد وزنی حاوی محصولات شماره 05 04 باشد (عموماً فصل 21)؛
د ـ تفاله چربی‌های حیوانی (شماره 01 23) و تفاله‌های شماره‌های 04 23 لغایت 06 23؛
هـ ـ اسیدهای چرب، موم‌های آماده، اجسام روغنی تبدیل شده به محصولات دارویی و رنگ و ورنی و صابون یا محصولات عطرسازی یا پاکیزگی آماده یا فرآورده‌های آرایشی، روغن‌های سولفونه و سایر محصولات قسمت ششم؛ یا
و ـ شبه کائوچو (Factice) مشتق از روغن‌ها (شماره 02 40).
2 ـ شماره 09 15 شامل روغن‌های استخراج شده از زیتون به کمک حلال‌ها، نمی‌شود (شماره 10 15).
3 ـ شماره 18 15 چربی‌ها و روغن‌ها و اجزاء آنها را که فقط تقلیب شده‌اند شامل نمی‌شود، بلکه در شماره مربوط به چربی‌ها و روغن‌ها و اجزاء تقلیب نشده‌آنها طبقه بندی می‌گردند.
4 ـ خمیرهایی که از خنثی‌کردن روغن باقی می‌ماند (Soap-stocks)، لرد یا درد روغن، سقز استه آریک. سقز چربی پشم و قطران گلیسرول (Glycerol) مشمول شماره 22 15 می‌باشد.
یادداشت شماره فرعی
1 ـ به مفهوم شماره های 11 1514 و 19 1514، اصطلاح «روغن منداب یالفت دارای مقدار کمی اسید اروسیک Erucic » شامل روغن ثابتی می‌شود که میزان اسیداروسیک آن از لحاظ وزن کمتر از 2 درصد باشد.

Chapter 15

Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes

Notes.
1. This Chapter does not cover:
(a) Pig fat or poultry fat of heading 02.09;
(b) Cocoa butter, fat or oil (heading 18.04);
(c) Edible preparations containing by weight more than 15% of the products of heading 04.05 (generally Chapter 21);
(d) Greaves (heading 23.01) or residues of headings 23.04 to 23.06;
(e) Fatty acids, prepared waxes, medicaments, paints, varnishes, soap, perfumery, cosmetic or toilet preparations, sulphonated oils or other goods of Section VI; or
(f) Factice derived from oils (heading 40.02).
2. Heading 15.09 does not apply to oils obtained from olives by solvent extraction (heading 15.10).
3. Heading 15.18 does not cover fats or oils or their fractions, merely denatured, which are to be classified in the heading appropriate to the corresponding undenatured fats and oils and their fractions.
4. Soap-stocks, oil foots and dregs, stearin pitch, glycerol pitch and wool grease residues fall in heading 15.22.
Subheading Note.
1. For the purposes of subheadings 1514.11 and 1514.19, the expression “low erucic acid rape or colza oil” means the fixed oil which has an erucic acid content of less than 2% by weight.

مندرجات ذیل یادداشت فصل 15
1ـ ورود و ترخیص موکول به رعایت مفاد ماده 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و … مصوب سال 1346 می‌باشد.
2ـ ورود محصولات مشمول ردیف‌های 15010000 و 15179010 ممنوع می‌باشد. ( *)
3- حقوق ورودی انواع روغن پالم، روغن خام سویا و آفتابگردان به میزان مصوب شورای اقتصاد و مصوبات دولت که برای طرح سهمیه بندی توسط دولت وادر می گردد، 5 درصد ارزش می باشد.
4- حقوق ورودی دانه، روغن خام پالم در صورت خرید دانه های روغنی داخلی به قیمت تضمینی با تایید وزارت جهادکشاورزی از داخل به ترتیب 5 درصد ،ذ10 درص و 26 درصد می باشد.

Explanatory remarks to Chapter 15

1. Importation and clearance shall be subject to the observance of Article 16 of the Law on Foodstuffs and Beverages adopted in the year 1967 (1346).
2. The importation of products of subheading 15010000 is prohibited. (*)
3. All kinds of palm oil and crude soya bean and sunflower oils which are imported by the Government for the rationing scheme within the amounts approved by the Economic Council, are subject to an ad valor em ID of 5%.
4. import duty of seed, crude oil and crude palm oil in case of purchasing domestic seed in granted purchase price determined by the ministry of agriculture jihad will be 5%, 10% and 26%.