فصل 9 – قهوه، چای، ماته و ادویه

یادداشت‌ها.
1 ـ مخلوط محصولات شماره‌های 04 09 لغایت 10 09 به ترتیب زیر طبقه‌بندی می‌شود:
الف ـ مخلوط دو یا چند محصول از یک شماره تعرفه در همان شماره طبقه‌بندی می‌شود؛
ب ـ مخلوط دو یا چند محصول شماره‌های مختلف در شماره 10 09 طبقه‌بندی می‌شود.
افزایش مواد دیگر به محصولات شماره‌های 04 09 لغایت 10 09 (همچنین به مخلوط‌های مذکور در بندهای الف یا ب بالا) تأثیری در طبقه بندی آنها ندارد مشروط براینکه مخلوط‌هایی‌که به این ترتیب به دست آمده است خاصیت اساسی هر یک از محصولات مذکور در این شماره‌ها را حفظ کرده باشد. در غیر این صورت این مخلوط‌ها از این فصل خارج می‌شوند و اگر ادویه یا چاشنی‌های مخلوط را تشکیل بدهند در شماره 03 21 طبقه‌بندی می‌شوند.
2 ـ این فصل شامل فلفل موسوم به کبابه (Cubeba) یا سایر محصولات شماره 11 12 نمی‌شود.
مندرجات ذیل یادداشت فصل 9
1ـ ورود موکول به رعایت ماده 16 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و … و همچنین قانون حفظ نباتات مصوب سال 1346 و آیین‌نامه مربوطه می‌باشد.
2ـ ورود محصولات و آرد، سائیده، خرد‌نشده مشمول این فصل موکول به رعایت ماده 11 قانون حفظ نباتات مصوبه 1346 است.

Chapter 9
Coffee, tea, mate and spices

Notes.
1. Mixtures of the products of headings 09.04 to 09.10 are to be classified as follows:
(a) Mixtures of two or more of the products of the same heading are to be classified in that heading;
(b) Mixtures of two or more of the products of different headings are to be classified in heading 09.10.
The addition of other substances to the products of headings 09.04 to 09.10 (or to the mixtures referred to in paragraph (a) or (b) above) shall not affect their classification provided the resulting mixtures retain the essential character of the goods of those headings. Otherwise such mixtures are not classified in this Chapter; those constituting mixed condiments or mixed seasonings are classified in heading 21.03.
2. This Chapter does not cover Cubeb pepper (Piper cubeba) or other products of heading 12.11.

Explanatory remarks to Chapter 9

1. Entry is subject to the observance of Article 16 of the law on Foodstuffs and Beverages approved in 1967 and the relating ordinance.
2. The entry of products and their flour in ground and uncrushed forms covered by this chapter is subject to the observance of Article 11 of the Plant Protection Law of 1967.