لغو عوارض صادراتی انواع زعفران فله ای در بسته بندی های بیش از سی گرم

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت بخشنامه شماره 22163/210/93 مورخ 25/4/1393 را خطاب به دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:
با استناد رای دادنامه شماره  693 مورخ 9/10/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو عوارض صادراتی زعفران موضوع مصوبه شماره 218586/ت 41997 ک مورخ 14/12/1387 هیات وزیران و همچنین نامه شماره 91808/60 مورخ 21/4/1393 معاون امور حقوقی و مجلس بدینوسیله به اطلاع می رساند : «عوارض صادراتی انواع زعفران فله ای در بسته بندی‌های بیش از سی گرم (30) لغو می گردد. » مراتب جهت یادداشت و ابلاغ به گمرکات اجرایی ارسال می گردد