مصوبه جدید دولت برای ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه در گمرک

پیرو مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جلسه‌ای در مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۱ در محل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان گمرک، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت صمت تشکیل که پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل برای ترخیص کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه موجود در بنادر و گمرکات کشور اتخاذ شد:

بندهای مصوبه :

1- از بانک مرکزی مکلف است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است اقدام نماید.

2- بانک مرکزی مکلف است نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به صورت اعتباری با تعهد تأمین ارز ظرف ۳ ماه از تاریخ ترخیص کالا وفق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و شورای عالی امنیت ملی برای کالاهای اساسی که اعتباری خریداری شده و در بنادر و گمرکات کشور موجود است و اسناد مالکیت آن در اختیار خریداران قرار گرفته است اقدام نماید.

3- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ترخیص کالاهای موجود در گمرک که با ارز اشخاص صورت پذیرفته و تأمین ارز بانکی نشده است با اعلام اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بدون کد رهگیری بانک با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید.

ویرایش ثبت سفارش برای استفاده از ارز اشخاص و تغییر نوع ارز در صورت دریافت مجوزهای قبلی، نیاز به تمدید مجوزهای مرتبط به ثبت سفارش نخواهد داشت. انجام تشریفات مربوط به رفع تعهد ارزی واردات در مقابل صادرات طبق روال قبل انجام خواهد پذیرفت.

4- بانک مرکزی موظف است ظرف 24 ساعت کد رهگیری واردات در قبال صادرات خود و غیر واردکنندگان را صادر نماید.

5- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به اجرای تصمیمات مندرج در نامه شماره 60/189225 مورخ 1399/8/6 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اقدام نماید.

6- این تصمیمات شامل مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری نخواهد بود.