عوارض صادراتی و مقررات صادرات تخم مرغ

148/99/956362
1399/08/12

کلیه گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه شماره 121/99/795703 مورخ 99/07/07 موضوع صادرات تخم مرغ به پیوست تصویر نامه شماره 60/94552 مورخ 99/8/12 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت منظم به نامه شماره 60/191465 مورخ 99/8/7 معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت مزبور موضوع ابلاغیه شماره 60/166309 مورخ 99/8/7 تصمیمات یکصد و پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار در خصوص عوارض صادراتی تخم مرغ در آبان ماه سال جاری 1399 جهت اطلاع و اقدام به مفاد نامه مذکور ارسال و اعلام می دارد

1- صادرات تخم‌مرغ موکول به اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی (دفتر توسعه صادرات) میباشد.

2- پس از اخذ مجوز فوق‌الذکر انجام تشریفات صادرات مستلزم اخذ عوارض صادراتی به میزان ۳۵ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم صرفاً در آبان ماه می باشد. مقادیر عوارض صادراتی ماه‌های بعد نیز پس از اعلام از سوی وزارتخانه ذیربط متعاقباً ابلاغ خواهد شد

3- عوارض صادراتی به میزان یاد شده از محموله های تخم مرغ صادراتی از ابتدای آبان سال جاری تا پایان این ماه قابل دریافت میباشد.

علی اکبر شامانی

مدیر کل دفتر صادرات