مقررات واردات آب پنیر و پودر آب پنیر

60/241855: شماره
1396/11/01: تاریخ
پیوست :

سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان
با سلام
به پیوست تصویر نامه شماره 4938/502/96 مورخ 26/10/1396 دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص واردات آب پنیر و پودر آب پنیر ارسال و به اطلاع میرساند:
1 -ثبت سفارش و واردات آب پنیر و پودر آب پنیر با تعرفه های 04041000 ( آب پنیر تغییر یافته حتی تغلیظ شده و یا قند یا سایر موارد شیرین کننده اضافه شده) و 04049010 ( پودر آب پنیر کانی زدائی شده و کانی زدائی نشده) با رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی مربوطه مجاز میباشد.
2 -ثبت سفارش و واردات آب پنیر و پودر آب پنیر با تعرفه 04049090 ( سایر) غیر مجاز میباشد

سازمان توسعه تجارت ایران

دفتر مقررات صادرات و واردات