مقررات و مدارک لازم جهت واردات و صادرات پسماندهای ویژه بر اساس مفادکنوانسیون بازل

[—ATOC—]
[—TAG:h2—]

شیوه نامه واردات و صادرات پسماندهای ویژه براساس مفادکنوانسیون بازل

شیوه نامه واردات و صادرات پسماندهای ویژه براساس ماده ۱۴ قانون مدیریت پسماندها مصوب مورخ ۲۰/۲/۸۳ مجلس شورای اسلامی، بند ۶ ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند مصوب مورخ ۵/۵/۸۴ هیأت دولت و مفاد کنوانسیون بازل مصوب مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی توسط دفتر بررسی آلودگی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ذیصلاح کشور در کنوانسیون بازل جهت تسهیل اجرای مفادکنوانسیون درخصوص واردات و صادرات پسماندهای ویژه مشمول آن تهیه و تنظیم شده است.

فصل۱- تعاریف:

ماده۱- عبارات و اصطلاحاتی که در این شیوه نامه به کار رفته است دارای معانی زیر می باشد:
دفتر: دفتربررسی آلودگی آب و خاک (مرجع ذیصلاح کنوانسیون بازل در کشور)
اداره کل: اداره کل حفاظت محیط زیست استان محل استقرار واحد صنعتی بازیافت
واحد بازیافت: واحد صنعتی محل بازیافت یا امحاء پسماند
محموله: محموله حاوی پسماند ویژه و ماده بازیافتی
دفع: به معنی عملیات مندرج در ضمیمه ۴ کنوانسیون است.
کشور عضو: کشور عضو کنوانسیون بازل
آزمایشگاه معتمد: آزمایشگاهی که صلاحیت آن مورد تأیید سازمان می باشد.

فصل۲- مقررات کنوانسیون بازل در واردات و صادرات پسماندهای ویژه:

ماده ۲- هرگونه واردات و صادرات و عبور پسماندهای ویژه بدون رعایت مفاد کنوانسیون بازل در کشور ممنوع می باشد.
ماده ۳- براساس مفاد کنوانسیون بازل هرگونه واردات و صادرات پسماندهای ویژه از و یا به کشورغیر عضو ممنوع می باشد.
ماده ۴- مجوز واردات صرفاً برای آن دسته از واحدهای بازیافتی صادر می گردد که صلاحیت مدیریت صحیح زیست محیطی پسماند ویژه در آنها توسط اداره کل طی نامه کتبی تأیید شده باشد.
ماده ۵- لازم است کلیه قوانین بین المللی و ملی در بسته بندی، برچسب گذاری و حمل و نقل پسماندهای ویژه رعایت گردد. بویژه «آیین نامه طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی کشور» مصوب مورخ ۳۰/۷/۸۸ شماره ۵۳۷۷۳/س کمیته تخصصی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی کشور، استاندارد ملی کشور برای بسته بندی و نقل مواد خطرناک با شماره استاندارد ایران ۲۹۲۵، آیین نامه اجرایی حمل و نقل جاده‌ای مواد شیمیایی و خطرناک شماره ۴۴۸۷۰/ت۲۲۰۲۹ ه مصوب مورخ ۲۷/۱۲/۸۰ هیأت دولت و اصلاحیه شماره ۴۴۹۷۲/ت/۳۱۳۲۵ مورخ ۱۳/۸/۸۳ .
ماده ۶- مسئولیت مدیریت صحیح زیست محیطی محموله در کلیه مراحل از مبدأ تا مقصد بر عهده وارد کننده و یا صادر کننده است.

فصل۳- پسماندهای ویژه مشمول کنوانسیون بازل :

ماده ۷- پسماندهای مندرج در ضمیمه های ۱و۲ کنوانسیون از جمله پسماندهای ویژه می باشند.
ماده ۸- رعایت مفاد کنوانسیون بازل برای پسماندهایی که مندرج در ضمیمه های ۱و۲ کنوانسیون نیستند ولی طبق قوانین ملی کشورعضوصادر کننده و یا وارد کننده و یا عبور ویژه محسوب می شوند، الزامی است.
ماده۹- پسماندهایی که به دلیل دارا بودن خصوصیت رادیواکتیوی مشمول سیستمهای دیگر بین المللی هستند در چارچوب این کنوانسیون قرارنمی گیرند.
ماده۱۰- اقلام مندرج در ضمیمه ۸ از جمله پسماندهای ویژه می باشند.این اقلام در صورت نداشتن مواد مندرج در ضمیمه ۱ و یا خصوصیات مندرج در ضمیمه ۳ مشمول کنوانسیون نمی باشند و رعایت رویه کنوانسیون بازل در مورد آنها الزامی نیست.
ماده۱۱- اقلام مندرج در ضمیمه ۹ از جمله پسماندهای ویژه نمی باشند. مگر اینکه دارای مواد مندرج در ضمیمه ۱ و یا خصوصیات مندرج در ضمیمه ۳ کنوانسیون می باشند که در اینصورت رعایت رویه کنوانسیون بازل در مورد آنها الزامی است.
ماده۱۲- در خصوص وجود و یا عدم وجود مواد مندرج در ضمیمه ۱ و یا خصوصیات مندرج در ضمیمه ۳ تنها مدارک آزمایشگاهی و تأیید مرجع ذیصلاح کنوانسیون بازل در کشور صادر کننده قابل استناد می باشد.

فصل۴- مدارک لازم برای صدور مجوزواردات یا صادرات پسماندهای ویژه مشمول کنوانسیون بازل:

ماده۱۳- در واردات پسماندهای ویژه ارائه درخواست کتبی واردات به انضمام موارد زیر به اداره کل و ارسال آن از اداره کل به این دفتر ضروری می باشد:
الف- درخواست واردات واحد بازیافت و یا شرکت بازرگانی وارد کننده،
ب- تصویر پروانه بهره برداری واحد بازیافت،
ج- فرمهای تکمیل شده پیوست ۵ الف (اظهارنامه) و ب (سند حمل و نقل) کنوانسیون ممهور به مهر و امضای مرجع ذیصلاح کشور صادر کننده به همراه نامه درخواست واردات پسماند از مرجع ذیصلاح کشور صادر کننده.
د- مدارک خواسته شده در پیوست ۵ الف (اظهارنامه) و ب (سند حمل و نقل) کنوانسیون شامل قرارداد بین وارد کننده و صادر کننده، بیمه نامه های حمل و نقل و تأییدیه صحت مدارک ارائه شده ممهور به مهر و امضای وارد کننده.
ه- گزارش اداره کل از وضعیت مدیریت زیست محیطی پسماند ویژه در واحد بازیافت و در صورت تأیید، تأییدیه مدیریت صحیح زیست محیطی پسماند در واحد مذکور،
و- در واردات درصورت نیاز براساس ماده ۱۲ این شیوه نامه ارائه گزارش آزمایشگاهی آنالیز پسماند ممهور به مهر و امضای مرجع ذیصلاح کشور صادر کننده ضروری است.
ماده۱۴- درصورت ارائه مدارک فوق مجوز واردات توسط دفتر صادر خواهد شد و مستقیماً به اداره واردات و صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران و همچنین به مرجع ذیصلاح کشور صادر کننده (براساس فهرست منتشره توسط دبیرخانه کنوانسیون) ارسال خواهد گردید.
ماده۱۵- درصادرات پسماندهای ویژه ارائه درخواست صادرات شرکت صادر کننده حاوی اطلاعات نوع و میزان پسماند ویژه و بازه زمانی صادرات و مشخصات شرکت امحا کننده در کشور محل ورود به دفتر الزامی است.
ماده ۱۶- اطلاعات فوق طی نامه حصول اطمینان از مدیریت صحیح زیست محیطی پسماند ویژه از کشور محل ورود به مرجع ذیصلاح آن کشور ارسال می گردد.
ماده ۱۷- در صورت دریافت پاسخ مثبت از مرجع ذیصلاح کنوانسیون بازل کشور محل ورود مدارک زیر ارسال می گردد.
الف- فرمهای تکمیل شده پیوست ۵ الف (اظهارنامه) و ب (سند حمل و نقل) کنوانسیون ممهور به مهر و امضای مرجع ذیصلاح کشور،
ب- مدارک خواسته شده در پیوست ۵ الف (اظهارنامه) و ب (سند حمل و نقل) کنوانسیون شامل قرارداد بین وارد کننده و صادر کننده، بیمه نامه های حمل و نقل و تأییدیه صحت مدارک ارائه شده ممهور به مهر و امضای وارد کننده.
و- در صادرات در صورت نیاز براساس ماده ۱۲ این شیوه نامه ارائه گزارش آزمایشگاهی آنالیز پسماند از آزمایشگاه معتمد سازمان الزامی است.
ماده ۱۸- پس از ارائه مدارک فوق مجوز صادرات توسط دفتر صادر خواهد شد و مستقیماً به اداره واردات و صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال خواهد گردید.
ماده ۱۹- در صادرات پسماندهای ویژه مکاتبه با کشورهای محل عبور و کسب مجوز از آنها الزامی است. در صورت عدم موافقت هریک از کشورهای محل عبور تغییر مسیر حمل و نقل محموله ضروری می باشد.

این شیوه نامه در ۴ فصل و۱۹ ماده توسط دفتر بررسی آلودگی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست تهیه گردید.