ممنوعیت تردد خودروهای با حجم بیش از 2500 سی سی با پلاک مناطق آزاد به خارج از مناطق آزاد

بسمه تعالی

5004/94/414/73/4
19/01/1394

کلیه گمرکات

باسلام و احترام
به پیوست تصویر مصوبه شماره 157885/ت51040 ﻫ مورخ 24/12/93 هیات محترم وزیران مبنی بر ممنوعیت تردد خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سی سی و با پلاک مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی به خارج از مناطق مذکور جهت اقدام لازم ارسال میگردد . خواهشمند است دستور فرمائید از تردد خودروهای با حجم موتور بالای 2500سی سی در خارج از محدوده محصور شده مناطق که آن گمرک در مبادی ورودی و خروجی آن محدوده مستقر می باشید خودداری نموده و مراتب به سازمان عامل آن منطقه نیز اعلام نمایند. لازم بذکر است با توجه به مفاد مصوبه مزبور از صدور پروانه ورود موقت خودروهای موصوف به استناد مجوز شماره248789/92119216/73 مورخ 18/12/92و شماره 253246/92/248789/73مورخ 24/12/92 نیز خودداری گردد. این بخشنامه جهت اعمال در گمرکات مجاور در مناطق آزاد و ویژه بوده و جهت سایر گمرکات صرفاجهت اطلاع می باشد.
فرودعسگری
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه