نحوه تعیین نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی

۹۴/۳۶۵۷۳
۱۳۹۴/۰۲/۱۶
ندارد

جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات
اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه ارسال می گردد.

با سلام؛
احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۹۴/۳۴۲۱۵ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۴، در خصوص دسـتورالعمل نـاظر بـر
سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴ و با عنایـت بـه سـؤالات مطروحـه از سـوی برخـی بانـکهـا و
مؤسسات اعتباری در مورد نرخ سود علیالحساب سپردههای بانکی با سررسید کمتر از یکسال، به استحضار
میرساند برای تعیین نرخ سود علیالحساب سپردههای مذکور؛ آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی میتواند
طیف نرخهای سود علیالحساب سپردههای بانکی دورههای مختلف زمانی کمتر از یکسال را متناسب با مدت
زمان دوره سپردهگذاری و در چارچوب سقف حداکثر ۲۰ درصد (سقف نرخ سود علـیالحسـاب سـپردههـای
بانکی برای سپردههایی با حداکثر سررسید یکسال) و با در نظر داشتن عوامل مؤثر در ایـن زمینـه از جملـه
هزینه تجهیز منابع، رعایت اصول اخلاق حرفهای و رقابت سالم و احتراز از تقبل ریسکهای غیرمنطقی و فاقد
توجیه؛ تعیین و اعلام نماید./۲۳۷۵۵۴۸

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمندنژاد حمیدرضا غنیآبادی
٣٨١۶ ٣٢١۵-٠٢