نرخ های کارمزد (حق بیمه) خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران

شماره123424/ت51733هـ 22/9/1394
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه 1/9/1394 به پیشنهاد مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران و بهاستناد ماده (7) قانون چگونگی اداره صندوق
ضمانت صادرات ایران ـ مصوب 1375ـ بسته نرخ های کارمزد (حق بیمه) خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران را بهشرح زیر تصویب کرد :
بسته نرخهای کارمزد (حق بیمه) خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران
ماده1ـ در این تصویبنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ بیمه اعتبار صادراتی کوتاه مدت: کلیه پوششهای بیمهای ارایه شده توسط صندوق ضمانت صادرات ایران جهت فعالیتهای صادراتی
با دوره اعتبار کمتر از دو سال.
ب ـ بیمه اعتبار صادراتی میان و بلندمدت: کلیه پوششهای بیمهای ارایه شده توسط صندوق ضمانت صادرات ایران جهت فعالیتهای
صادراتی با دوره اعتبار برابر یا بیش از دو سال .
پ ـ بیمهنامه خاص صادرات: این بیمهنامه تنها یک اعتبار اسنادی/ قرارداد صادراتی را تا حداکثر سقف اعتبار بانک گشاینده/ خریدار طرف
قرارداد که قبلاً اعتبار آنها توسط صندوق تعیین گردیده است? در مقابل ریسکهای تجاری و سیاسی تحت پوشش قرار میدهد.
ت ـ بیمهنامه کل گردش صادرات: این بیمهنامه به صورت یکساله جهت پوشش محمولههای مختلف صادرکنندگان به خریداران خارجی متعدد
در کشورهای هدف صادراتی تا سقف اعتبار هر خریدارکه قبلاً توسط صندوق تعیین شده است? در مقابل ریسکهای تجاری و سیاسی تحت
پوشش قرار میدهد.
ث ـ بیمهنامه سرمایهگذاری: این بیمهنامه اصل و سود سرمایهگذاریهای میان و بلندمدت سرمایهگذاران ایرانی در کشورهای هدف را که با
هدف توسعه صادرات غیر نفتی در خارج از کشور اجرا میشوند? تحت پوشش قرار میدهد.
ج ـ پوشش عندالاقتضا در بیمهنامه سرمایهگذاری: سقف پوششی است که صندوق حسب درخواست بیمهگذار و در قبال دریافت هزینه
مربوط? جهت تحت پوشش قرار دادن ارزش اضافه شده طرح سرمایهگذاری در آینده? آن را برای بیمهگذار کنار میگذارد. درصورت افزایش ارزش
طرح سرمایهگذاری طی دورههای آتی اعتبار بیمهنامه? مبلغ افزایش یافته طی الحاقیهای از پوشش عندالاقتضا کسر و به عنوان تعهد جدید
صندوق? به حداکثر ارزش بیمه شده تحت بیمهنامه اضافه میشود.
چ ـ ضمانتنامه اعتباری ارزی/ ریالی: سند تعهدآوری است که به عنوان وثیقه مورد درخواست اعتباردهندگان (بانکها و موسسات
اعتباری ) و بنا به درخواست آنها جهت تضمین تعهدات صادرکننده از سوی صندوق به عنوان ضامن به نفع اعتباردهنده به صورت ریالی و یا ارزی
(با توجه به نوع تسهیلات مصوب توسط اعتبار دهنده) صادر میشود.
ح ـ ضمانتنامه اعتبار تولیدی (ریالی و ارزی): سند تعهدآوری است که به عنوان وثیقه مورد درخواست تولید کنندگان و بنا به درخواست
آنها جهت تضمین تعهدات صادرکنندگان از سوی صندوق به عنوان ضامن به نفع تولیدکننده و یا نمایندگان آنها به صورت ریالی و یا ارزی با توجه به
نوع درخواست صادر میشود. این ضمانتنامه صرفاً برای تولیدکنندگان اصلی دارای پروانه تولیدی و یا شرکتهای توزیع وابسته آنها و یا
شرکتهای تعاونی با فعالیتهای بازرگانی صادر میشود.
خ ـ ضمانتنامه ورود موقت کالا (گمرکی): سند تعهدآوری است که به عنوان وثیقه مورد درخواست گمرک جمهوری اسلامی ایران و بنا به
درخواست صادرکننده جهت تضمین تعهدات حقوق ورودی? عوارض و جرایم احتمالی واردات موقت (جهت پردازش) توسط صادرکننده صادر
میشود.
دـ سایر ضمانتنامهها: ضمانتنامههای شرکت در مناقصه? پیشپرداخت? حسن انجامکار? استرداد کسور وجه الضمان و غیره? عبارت است از
سند تعهدآوری که به عنوان وثیقه مورد درخواست کارفرمایان و بنا به درخواست متقاضی/ پیمانکار جهت شرکت در مناقصه? مزایده? صدور
خدمات فنی مهندسی و انجام خدمات یا تحویل کالا ظرف مدت مشخص منطبق با شرایط قراردادی/اعتبار اسنادی مربوط حسب مورد جهت
تضمین تعهدات قراردادی میان کارفرما و پیمانکار صادر میشود.
حقوقی و عواید قرارداد? این حق را به وجود میآورد تا متعاقب قصور در پرداخت وام? قراردادهای وامگیرنده را اجرایی نموده و یا درخصوص ذـ واگذاری عواید یا مطالبات قرارداد: چنانچه وامگیرنده قراردادهایی را با خریداران قوی (داخلی یا خارجی) منعقد کند? واگذاری قانونی
قراردادهای عمده وی? به جای وامگیرنده تصمیمگیری کند.
رـ اوراق بهادار با پشتوانه داراییها: اوراق بهادار با پشتوانه داراییهای نظیر لوکوموتیو? تجهیزات پزشکی یا تجهیزات عمرانی? اوراقی
هستند که به آسانی قابلیت مالکیت دارند.
زـ اوراق بهادار با پشتوانه داراییهای ثابت: پشتوانه اینگونه اوراق بهادار? تجهیزاتی هستند که ممکن است به واسطهی فیزیکی بودن
محدود شوند که از جمله این داراییها میتوان به توربین یا ماشینآلات تولیدی واقع در یک خط مونتاژ اشاره نمود.
ژـ حساب امانی (Escrow Account): حسابهای امانی? حسابهای ذخیره برای پرداخت اقساط بدهی و سایر اشکال حسابهای
مطالبات نقدی را در برمیگیرند که به عنوان تضمینی برای وامدهندگان? از سوی شخصی که تحت کنترل خریدار/ متعهد نبوده و یا مالکیت
مشترکی با او ندارد? نگاهداری میشوند.
س ـ +SOV: خریدار با رتبه بهتر از رتبه ارزی دولت
ش ـ SOV: خریدار دولتی (وزارت امور اقتصادی و دارایی یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
SOV : خریدار شبه دولتی (سایر وزارتخانهها? نهادهای دولتی و عمومی)
­
ص ـ
ض ـ 1CC (معادل رتبه A): خریدار با وضعیت اعتباری بسیار خوب
ط ـ 2CC (معادل رتبه B): خریدار با وضعیت اعتباری خوب
ظ ـ 3CC (معادل رتبه C): خریدار با وضعیت اعتباری متوسط
ع ـ 4CC (معادل رتبه D): خریدار با وضعیت اعتباری پایینتر از متوسط
غ ـ 5CC (معادل رتبه E): خریدار با وضعیت اعتباری ضعیف
آرای هیات عمومی دیوان عدالت…
آرای وحدت رویه دیوانعالی…
آیین نامه ها
اساسنامه ها
تصویب نامه ها
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک…
مشروح مذاکرات مجلس شورای…
مصوبات شورای شهر
مصوبات شورای عالی آموزش…
مصوبات شورای عالی اداری
مصوبات شورای عالی انقلاب…
مصوبات شورای عالی شهرسازی…
مصوبات شورای عالی میراث…
مصوبات شورای عالی پول و…
مصوبات شورای عالی فضای مجازی
مصوبات مجلس شورای اسلامی
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت…
مصوبات و نظریات شورای نگهبان
مقررات عمومی
مناقصه روزنامه رسمی
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی…
نظریه های رئیس مجلس
وزارت راه و شهرسازی
امام علی(ع): بردباری_
صفحه اصلی ورود اعضا درباره ما ارتباط با ما راهنما شنبه12? دی 23:56:28 | 1394
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 1/2/2016
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=8056 2/4
ف ـ 6CC (معادل رتبه F): خریدار با وضعیت اعتباری بسیار ضعیف
ماده2ـ نرخهای کارمزد (حق بیمه) بهشرح زیر است:
الف ـ نرخهای کارمزد (حق بیمه) اعتبار صادراتی کوتاه مدت بهشرح جدول شماره (1) میباشد:
جدول شماره 1ـ نرخ حداقل (پایه) کارمزد (حق بیمه) جهت صدور بیمهنامههای کوتاهمدت (درصد)
تبصره1ـ دستور کلی محاسبات کارمزد (حق بیمه) به صورت (ax + b ) میباشد که (x) دوره بازپرداخت (برحسب ماه) بوده و ضرایب (a) و
(?(b بسته به گروههای مختلف و جهت پوشش (95%) ریسکهای سیاسی بهشرح جدول شماره (1) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر
هیأت دولت است? میباشند.
تبصره2ـ نرخهای کارمزد (حق بیمه) پایه مربوط به پوششهای سیاسی کمتر یا بیشتر از (?(%95 بر اساس مندرجات جدول شماره (1)
پیوست و پس از اعمال تعدیلات مربوط به ضریب (a) متناسب با میزان پوشش? محاسبه خواهد شد.
تبصره3ـ نرخهای کارمزد (حق بیمه) مربوط به پوششهای (95%) ریسک سیاسی و (85%) ریسک تجاری? بر اساس جداول شماره (2) و
(3) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است? میباشد و پس از اعمال تعدیلات مربوط به ضرایب (a) و (b) متناسب با میزان
پوشش? محاسبه خواهد شد.
تبصره4ـ درصورت ارایه ضمانتنامه بانکی یا اعتبار اسنادی? رتبه بانک به جای رتبه خریدار مد نظر قرار خواهد گرفت.
تبصره5 ـ کارمزد اداری? بهشرح جدول شماره (2) و برمبنای رقم سقف اعتبار تخصیصی جهت خریدار خارجی اخذ میشود:
جدول شماره2ـ کارمزد اداری تعیین سقف اعتبار خریداران خارجی (درصد)
الف ـ حالت اول : اولین درخواست بیمهنامه
ب ـ حالت دوم : سابقه دریافت تا (2) فقره بیمهنامه
پ ـ حالت سوم : سابقه دریافت حداقل (3) فقره بیمهنامه
تبصره 6 ـ درصورت اخذ بیمهنامه? کارمزد دریافتی از مبلغ کارمزد (حق بیمه) کسر خواهد شد .
تبصره 7ـ کارمزد صادرکنندگانیکه صندوق به دلیل عدم دسترسی به منابع اطلاعاتی? قادر به تعیین سقف اعتباری خریداران خارجی آنها
نبوده? قابل استرداد خواهد بود .
ب ـ نرخهای کارمزد (حق بیمه) اعتبار صادراتی میان و بلندمدت بهشرح جدول شماره (3) است:
جدول شماره3ـ نرخ حداقل (پایه) کارمزد (حق بیمه) جهت صدور بیمهنامههای میانمدت
و بلندمدت (درصد)
تبصره1ـ دستور کلی محاسبات کارمزد (حق بیمه) به صورت ( ax + b ) میباشد که (x) دوره بازپرداخت (برحسب سال) بوده و ضرایب (a) و
(?(b بسته به گروههای مختلف و جهت پوشش (95%) ریسکهای سیاسی بهشرح جدول شماره (4) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر
هیأت دولت است? میباشند.
تبصره2ـ نرخهای (پایه) کارمزد (حق بیمه) مربوط به پوششهای سیاسی کمتر یا بیشتر از (?(%95 بر اساس مندرجات جدول شماره (4)
پیوست و پس از اعمال تعدیلات مربوط به ضریب (a) متناسب با میزان پوشش? محاسبه خواهد شد.
تبصره3ـ نرخهای کارمزد (حق بیمه) مربوط به پوششهای (95%) ریسک سیاسی و (85%) ریسک تجاری? بر اساس مندرجات جداول
شماره (5) و (6) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است? میباشد و پس از اعمال تعدیلات مربوط به ضرایب (a) و (b) متناسب با
میزان پوشش? محاسبه خواهد شد.
تبصره 4ـ درصورت ارایه ضمانتنامه بانکی یا اعتبار اسنادی? رتبه بانک به جای رتبه خریدار مدنظر قرار خواهد گرفت .
پ ـ نرخهای کارمزد (حق بیمه) کل گردش صادرات بهشرح جدول شماره (4) میباشد:
جدول شماره4ـ نرخ کارمزد (حق بیمه) کل گردش صادرات
تبصره1ـ نرخهای مندرج در جدول فوق متناسب با ریسک کشورهای معرفی شده از سوی صادرکننده? متفاوت و بر مبنای جداول شماره (7) و
(8) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است? خواهد بود.
تبصره2ـ درصورت احراز دو عامل از سه عامل ذکر شده برای هر حالت (تعداد خریداران? تعداد کشور هدف و حجم معامله)? به استثنای حالت
اول? نرخ برمبنای حالت قبلی (یک پله تنزل) محاسبه خواهد شد.
تبصره3ـ کارمزد (حق بیمه) مربوط به شمولیتهای بیمهنامه کل گردش صادرات? بر اساس شرایط زمان صدور و مطابق با یکی از حالتهای
چهارگانه به صورت علیالحساب محاسبه و از صادرکننده اخذ خواهد گردید. متعاقباً در انتهای دوره اعتبار بیمهنامه? با توجه به شرایط واقعی هر
یک از حالات فوق? نرخ مذکور مجدداً محاسبه و با ذینفع بیمهنامه تسویه گردد.
تبصره4ـ کارمزد (حق بیمه) دو سال اول صدور بیمهنامه کل گردش صادرات? مطابق با نرخهای فوق اخذ گردیده و برای سال سوم? در صورتی
که صندوق طی دو سال قبل? خسارتی بابت پوششهای ارایه شده نپرداخته باشد? پنج صدم درصد کاهش در نرخها لحاظ خواهد شد .
چنانچه طی این دو سال? خسارت پرداختی بیش از کارمزد (حق بیمه) دریافتی باشد? به نرخهای کارمزد (حق بیمه)? به تناسب بین پنج صدم تا
دو دهم درصد افزوده خواهد شد . در صورتی که میزان خسارت پرداختی متجاوز از کارمزد (حق بیمه) دریافتی نگردد? نرخهای کارمزد (حق
بیمه) سال مذکور بدون تغییر باقی میمانند . این قاعده در سال های بعد نیز اعمال خواهد شد . ضمناً میزان این نرخها در سال های بعد از
سال سوم? افزایش یا کاهش بیشتری نخواهند داشت .
تبصره 5 ـ در بیمهنامه کل گردش صادرات? درصورت بهبود رتبه ریسک کشور? کاهش کارمزد (حق بیمه) برای حملهای آتی از اولین روز اولین
ماه پس از گروهبندی جدید کشور اعمال گردیده و چنانچه رتبه ریسک کشور افزایش یابد? افزایش کارمزد (حق بیمه) برای حملهای آتی از اولین
روز ماه چهارم پس از گروهبندی جدید کشور اعمال خواهد شد .
ت ـ نرخهای کارمزد (حق بیمه) سرمایهگذاری بهشرح جدول شماره (5) است:
جدول شماره5 ـ نرخ کارمزد (حق بیمه) سرمایهگذاری (درصد)
تبصره1ـ حداکثر تا (25%) نرخ کارمزد (حق بیمه) متعلقه? برای کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از
سرمایهگذاری امضا کردهاند? تخفیف لحاظ میشود.
تبصره2ـ گروه ریسک انواع ریسکهای تحت پوشش (مندرج در جدول فوق)? بر اساس گروهبندی موسسه بیمه اعتبار صادراتی بلژیک (ONDD)
تعیین میشود.
تبصره3ـ گروه ریسک «نقض قرارداد» معادل گروه ریسک «سلب مالکیت» در نظر گرفته میشود.
تبصره4ـ تخفیف در نرخهای کارمزد (حق بیمه) متناسب با تعداد ریسکهای تحت پوشش و در قالب جدول شماره (6) اعمال میشود:
جدول شماره 6 ـ تخفیفات کارمزد (حق بیمه) سرمایهگذاری
تبصره5 ـ نرخ پوشش عندالاقتضا (مطابق با تعریف ارایه شده در بند (و) ماده (25) ?(1%) نرخهای کارمزد (حق بیمه) جدول شماره (6) از
مبلغ عندالاقتضا میباشد.
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 1/2/2016
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=8056 3/4
ماده3ـ شرایط مشترک نرخهای (حق بیمه) بهشرح زیر است:
الف ـ متناسب با ترکیب وثایق ارایه شده ( در ایران ) از سوی متقاضی? تخفیفاتی بهشرح جدول شماره (7) و حداکثر تا میزان (30%) کارمزد
(حق بیمه) متعلقه اعمال خواهد شد. تخفیفهای مذکور صرفاً جهت افزایش نرخهای اعمال شده نسبت به گروه ریسک دولت (SOV) در نظر
گرفته میشود. همچنین حداکثر میزان تخفیف قابل اعمال برای ارائه وثیقه ملکی سهلالبیع در کشور ثالث با ریسک پایین تا متوسط (10% )
خواهد بود.
جدول شماره 7ـ تخفیفات نرخ کارمزد (حق بیمه) بیمهنامهها
تبصره ـ در صورت تأمین مالی کل یا بخشی از طرح توسط یک مؤسسه مالی بینالمللی5) ?%) تخفیف در کارمزد (حق بیمه) اعمال خواهد
شد.
ب ـ متناسب با ترکیب وثایق ارایه شده از سوی خریدار یا کارفرما تخفیفاتی در ضریب (b) دستور محاسبه نرخ کارمزد (حق بیمه) (جداول شماره
(1) و (4) پیوست)? بهشرح جدول شماره (8) اعمال خواهد شد که در صورت ارایه وثایق ترکیبی? حداکثر میزان تخفیف35) ?%) خواهد بود.
همچنین اوراق بهادار با پشتوانه داراییهای ثابت طرح تحت پوشش نمیتوانند به صورت توأمان در یک معامله مورد استفاده قرار گیرند.
جدول شماره 8 ـ تخفیفات ضریب (b) در بیمهنامهها
تبصره ـ درصد تخفیف در صورت گشایش حساب امانی? بسته به کشور? متفاوت و حداکثر (20%) خواهد بود.
پ ـ جایزه عدم خسارت جهت بیمهگذاران/ صادرکنندگان خوشحساب? حداکثر تا (20%) کارمزد (حق بیمه) دریافتی در نظر گرفته خواهد شد.
ملاک خوشحسابی و نحوه پرداخت جایزه مذکور? توسط هیأتمدیره صندوق تعیین خواهد شد.
ت ـ برای آن دسته از بیمهگذارانی که در شمار صادرکنندگان نمونه کشوری محسوب میگردند? حداکثر تا (40%) درصد در کارمزد (حق بیمه)
قابل دریافت و برای بیمهگذارانی که به عنوان صادرکنندگان ممتاز کشوری برگزیده شدهاند? حداکثر تا (50%) کارمزد (حق بیمه) قابل دریافت
تخفیف در نظر گرفته میشود. دستورالعمل داخلی صندوق درخصوص نحوه اعمال تخفیف مبنای عمل میباشد.
ث ـ مجموع تخفیف در کارمزد (حق بیمه) و جایزه عدم خسارت برای صادرکنندگان ممتاز ملی حداکثر (50%) و برای صادرکنندگان نمونه ملی
حداکثر (40%) خواهد بود.
کشورهای عراق و افغانستان توسط صندوق ضمانت صادرات ایران برای دوره بازپرداخت تا شش ماه5/0) ?) درصد و برای هر ماه مازاد بر شش ج ـ نرخ کارمزد (حق بیمه) پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری قراردادها و اعتبارات صادراتی و ریسک سیاسی طرحهای سرمایهگذاری در
ماه? ماهیانه (0833/0) درصد علاوه بر نیم درصد تا حداکثر سالیانه یک درصد تعیین میگردد. مابهالتفاوت یارانه کارمزد (حق بیمه) تخصیصی
جهت دو کشور فوق که بر اساس تفاوت نرخهای مذکور با نرخ کشورهای (گروه 7) موضوع بند (د) ماده (2) محاسبه میشود? توسط دولت در
بودجه سنواتی صندوق منظور خواهد شد.
چ ـ درصورتیکه صرفاً ریسکهای سیاسی پوشش داده شوند? نرخ کارمزد (حق بیمه) گروه (SOV) قرار خواهد گرفت. درصورتی که فقط
ریسکهای تجاری پوشش داده شوند? مابهالتفاوت نرخ کارمزد (حق بیمه) طبقه خریدار (5CCـ 1CC) با گروه (SOV) اخذ خواهد شد.
ح ـ درصورت افزایش رتبه ریسک کشور طی دوره پوشش? نرخ کارمزد (حق بیمه) تا خاتمه دوره مذکور? بر اساس رتبه قبلی (پایینتر) محاسبه
گردیده و چنانچه رتبه ریسک کشور بهبود (کاهش) یابد? بلافاصله محاسبات کارمزد (حق بیمه) برمبنای رتبه جدید صورت خواهد پذیرفت.
ماده4ـ نرخهای کارمزد ضمانتنامهها بهشرح زیر است.
الف ـ نرخهای کارمزد ضمانتنامههای اعتباری ریالی/ ارزی بهشرح جدول شماره (9) میباشد:
جدول شماره 9ـ نرخ کارمزد ضمانتنامههای اعتباری ریالی (درصد)
تبصره 1ـ نرخهای فوق جهت پوشش (100%) ریسک میباشد .
تبصره 2ـ درخصوص نرخهای کارمزد ضمانتنامههای اعتباری ارزی20) ?% ) افزایش در نرخهای فوق اعمال خواهد شد .
ب ـ نرخهای کارمزد سایر ضمانتنامهها ( شرکت در مناقصه? پیش پرداخت? حسن انجام کار? کسور وجهالضمان و گمرکی ) بهشرح جدول
شماره (10) میباشد :
جدول شماره 10ـ نرخ کارمزد سایر ضمانتنامهها (درصد)
تبصره1ـ نرخهای فوق جهت پوشش ( 100%) ریسک میباشد .
تبصره 2ـ نرخهای کارمزد جدول شماره (? (10 برمبنای سال بوده و برای دورههای کمتر و یا بیشتر از یکسال? متناسب با زمان? کارمزد مربوطه
محاسبه و اخذ خواهد شد .
تبصره 3ـ نرخهای مندرج در جدول فوق? مختص پیمانکاران پایه یک در رشته مرتبط با موضوع پروژه متقاضی ضمانتنامه بوده و برای سایر پایهها
( پایه 2 تا ? (5 به ترتیب افزایش ده درصدی به ازای هر پایه در نظر گرفته خواهد شد . مبنای تشخیص و تعیین پایه یک تا پنج پیمانکاران? گواهی
تشخیص صلاحیت و رتبهبندی پیمانکاران توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشد .
تبصره 4ـ مبنای اخذ کارمزد صدور ضمانتنامههای گمرکی? نرخهای مندرج در گروه (7) جدول فوق از 1CC تا 6CC برای رتبههای اعتباری
صادرکنندگان ( A ) تا ( F ) میباشد .
ماده5 ـ شرایط مشترک نرخ کارمزد ضمانتنامهها بهشرح زیر میباشد:
الف ـ متناسب با ترکیب وثایق مازاد ارایه شده نسبت به میزان مصوب در ایران از سوی متقاضی? تخفیفاتی بهشرح جدول شماره (11) و حداکثر
تا میزان (30%) حق بیمه متعلقه اعمال خواهد شد . اعمال این تخفیفات متناسب با مازاد وثیقه نوع اول ( وثیقه ملکی سهلالبیع? اوراق
مشارکت? ضمانتنامه بانکی? سهام پذیرفته شده در بورس و سپرده نقدی ) ارایه شده نسبت به وثیقه مصوب براساس اعتبارسنجی مشتری
صورت خواهد پذیرفت . این تخفیفات شامل دوره تمدید نخواهد بود :
جدول شماره 11ـ تخفیفات متناسب با ترکیب وثایق
تبصره 1ـ تخـفیفهای مذکور صرفاً جهت افزایش نرخهای اعمال شده نسبت به گروه ریسک دولت (SOV) در نظر گرفته میشود. همچنین
حداکثر میزان تخفیف قابل اعمال برای ارایه وثیقه ملکی سهلالبیع در کشور ثالث با ریسک پایین تا متوسط10) ?%) خواهد بود.
تبصره 2ـ درصد تخفیف جهت ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی? بسته به رتبه بانک متفاوت و بهشرح جدول شماره (12) خواهد بود :
جدول شماره12ـ رتبه بانک و درصد تخفیف
ب ـ در صورتی که ضمانتنامهای زودتر از موعد تسویه شود80) ?%) کارمزد دوره تعجیل در تسویه ( از زمان تسویه تا سررسید نهایی
ضمانتنامه ) به متقاضی مسترد خواهد شد .
پ ـ در صورتی که ضمانتنامهای به صورت اقساطی / چند مرحلهای تسویه گردد80) ?%) کارمزد دوره تسویه هر قسط ( از زمان تسویه آن
قسط / آن مرحله تا سررسید نهایی ضمانتنامه ) ? پس از تسویه نهایی ضمانتنامه? به متقاضی مسترد خواهد شد .
ت ـ جایزه عدم خسارت جهت صادرکنندگان خوش حساب? حداکثر تا (20%) کارمزد دریافتی در نظر گرفته خواهد شد . ملاک خوش حسابی و
نحوه پرداخت جایزه مذکور? توسط هیأت مدیره صندوق تعیین خواهد شد .
ث ـ درصورت مشارکت بانک و یا بانک های عامل در تضمین صادره? مبلغ کارمزد قابل اخذ بر اساس نرخهای مندرج در جداول شماره (9) و (10)
و متناسب با سهم و میزان مشارکت صندوق محاسبه و دریافت میشود .
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
جداول پیوست
الف ـ بخش اعتبارات کوتاه مدت
1ـ ضرایب پایه (a) و (b) (با پوشش (95%) ریسک سیاسی)
جدول شماره1ـ ضرایب (a) و (b) جهت پوشش (95%) ریسک سیاسی
ـ اعتبارات کوتاه مدت
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 1/2/2016
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=8056 4/4
تبصره ـ در پوششهای سیاسی کمتر یا بیشتر از (?(%95 ضریب (a) موضوع جدول فوق? متناسب با میزان پوشش محاسبه و تعیین خواهد
شد.
2ـ ضریب (a) (پوشش (95%) ریسک سیاسی و (85%) ریسک تجاری)
a)جدول شماره2ـ ضریب ) در اعتبارات کوتاه مدت ـ (95%) سیاسی و (85%) تجاری
تبصره ـ در پوششهای سیاسی کمتر یا بیشتر از (?(%95 ضریب (a) موضوع جدول فوق? متناسب با میزان پوشش محاسبه و تعیین خواهد
شد.
3ـ ضریب (a) (پوشش (95%) ریسک سیاسی و (85%) ریسک تجاری)
جدول شماره3ـ ضریب b)) در اعتبارات کوتاه مدت ـ (95%) سیاسی و (85%) تجاری
تبصره ـ در پوششهای تجاری کمتر یا بیشتر از (?(%95 ضریب (b) موضوع جدول فوق? متناسب با میزان پوشش محاسبه و تعیین خواهد شد.
ب ـ بخش اعتبارات میان مدت و بلند مدت
1ـ ضرایب پایه (a) و (b) (پوشش (95%) ریسک سیاسی)
جدول شماره4ـ ضرایب (a) و (b) جهت پوشش (95%) ریسک سیاسی
ـ اعتبارات میان و بلندمدت
تبصره ـ در پوششهای سیاسی کمتر یا بیشتر از (95%) ضریب ( a ) موضوع جدول فوق? متناسب با میزان پوشش محاسبه و تعیین خواهد
شد.
2ـ ضریب ( a ) (پوشش (95%) ریسک سیاسی و (85%) ریسک تجاری)
جدول شماره 5 ـ ضریب a در اعتبارات میانمدت و بلندمدت ـ (95%) سیاسی و (85%) تجاری
تبصره ـ در پوششهای سیاسی کمتر یا بیشتر از (95%) ضریب ( a ) موضوع جدول فوق? متناسب با میزان پوشش محاسبه و تعیین خواهد
شد.
3ـ ضریب ( b ) (با پوشش (95%) ریسک سیاسی و (85%) ریسک تجاری)
جدول شماره 6 ـ ضریب (b) در اعتبارات میان و بلندمدت ـ (95%) سیاسی و (85%) تجاری
تبصره1ـ در پوششهای تجاری کمتر یا بیشتر از (?(%95 ضریب ( b ) موضوع جدول فوق? متناسب با میزان پوشش محاسبه و تعیین خواهد
شد.
تبصره2ـ نرخ کارمزد (حقبیمه) طی ماههای بین دو سال متوالی? متناسب با نرخ سالانه محاسبه خواهد شد.
ج ـ بیمهنامه کل گردش صادرات
1ـ نرخهای کارمزد (حقبیمه) کل گردش صادرات (دوره اعتبار کمتر از شش ماه)
جدل شماره 7 ـ نرخهای کارمزد (حقبیمه) کل گردش صادرات ـ دوره اعتبار
کمتر از 6 ماه (درصد)
2ـ نرخهای کارمزد (حقبیمه) کل گردش صادرات (دوره اعتبار 12ـ 7 ماه)
جدول شماره 8 ـ نرخهای کارمزد (حقبیمه) کل گردش صادرات ـ دوره اعتبار 12ـ 7 ماه (درصد)