پیام گمرک تخصصی ترخیص خودروی کمتر از 2500 سی سی تعیین شد

بسمه تعالی

 14601/702/73/33

02/02/1393

کلیه گمرکات کشور

باسلام و احترام
با توجه به بررسی بعمل آمده ، از تاریخ صدور این بخشنامه گمرک پیام به عنوان گمرک تخصصیً جهت ترخیص خودروهای سواری صرفا با حجم موتور کمتر از 2500 سی سی تعیین می گردد.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادو ویژه