کاهش حقوق ورودی واردات شکر خام به 20 درصد

12435/ت54228ه تاریخ 1396/02/06
هیات وزیران در جلسه 1396/2/3 به پیشنهاد مشترک شماره 60/21801 مورخ 1396/1/10 وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع شکر خام مشمول ردیف تعرفه های (17011200)، (17011300) و (17011400) موضوع جدول ذیل فصل (17) پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات به میزان 20 درصد تعیین می شود.