گوشت حیوانات از نوع گاو، منجمد

 

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرمجوزهای لازمکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
0202گوشت حیوانات از نوع گاو، منجمدMeat of bovine animals, frozen.
020210- گوشت حیوانات از نوع گاو منجمد (به صورت لاشه یا شقه):- Carcasses and half-carcasses:
02021010- - - گوساله (Veal)4-- - - Veal
02021090- - - سایر4-- - - Other
020220- به صورت سایر قطعات با استخوان:- Other cuts with bone in:
02022010- - - ران4-- - - Hind quarter
02022020- - - راسته4-- - - Strip loin
02022030- - - سردست و سینه4-- - - Fore quarter cuts
02022090- - - سایر4-- - - Other
020230- به صورت بی استخوان:- Boneless:
02023010- - - ران4-- - - Hind quarter
02023020- - - راسته4-- - - Strip loin
02023030- - - سردست و سینه4-- - - Fore quarter cuts
02023090- - - سایر4-- - - Other