گوشت حیوانات از نوع گاو، منجمد

 

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرمجوزهای لازمکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
0202گوشت حیوانات از نوع گاو، منجمدMeat of bovine animals, frozen.
020210– گوشت حیوانات از نوع گاو منجمد (به صورت لاشه یا شقه):– Carcasses and half-carcasses:
02021010– – – گوساله (Veal)4– – – Veal
02021090– – – سایر4– – – Other
020220– به صورت سایر قطعات با استخوان:– Other cuts with bone in:
02022010– – – ران4– – – Hind quarter
02022020– – – راسته4– – – Strip loin
02022030– – – سردست و سینه4– – – Fore quarter cuts
02022090– – – سایر4– – – Other
020230– به صورت بی استخوان:– Boneless:
02023010– – – ران4– – – Hind quarter
02023020– – – راسته4– – – Strip loin
02023030– – – سردست و سینه4– – – Fore quarter cuts
02023090– – – سایر4– – – Other