گوشت حیوانات از نوع خوک، تازه، سرد کرده و یا منجمد

 

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرمجوزهای لازمکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
0203گوشت حیوانات از نوع خوک، تازه، سرد کرده یا منجمد.Meat of swine, fresh, chilled or frozen.
– تازه یا سرد کرده– Fresh or chilled:
02031100– – به صورت لاشه یا شقه46واردات ممنوع– – Carcasses and half-carcasses
02031200– – ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان46واردات ممنوع— Hams, shoulders and cuts thereof,
with bone in
02031900– – سایر46واردات ممنوع– – Other
– منجمد:– Frozen:
02032100– – به صورت لاشه یا شقه46واردات ممنوع– – Carcasses and half-carcasses
02032200– – ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان46واردات ممنوع– – Hams, shoulders and cuts thereof,
with bone in
02032900– – سایر46واردات ممنوع— Other