گوشت حیوانات از نوع گوسفند یا بز،تازه، سرد کرده و یا منجمد

 

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرمجوزهای لازمکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
0204گوشت حیوانات از نوع گوسفند یا بز، تازه، سرد کرده یا منجمد.Meat of sheep or goats, fresh, chilled
or frozen.
02041000– لاشه و شقه بره، تازه یا سرد کرده2– Carcasses and half-carcasses of lamb,
fresh or chilled
– سایر گوشتهای حیوانات از نوع گوسفند، تازه یا
سردکرده:
– Other meat of sheep, fresh or chilled:
02042100– – به صورت لاشه یا شقه2– – Carcasses and half-carcasses
02042200– – سایر قطعات به صورت با استخوان2– – Other cuts with bone in
02042300– – به صورت بی استخوان4– – Boneless
02043000– لاشه و شقه بره، منجمد2– Carcasses and half-carcasses of lamb,
frozen
– سایر گوشتهای حیوانات از نوع گوسفند، منجمد :– Other meat of sheep, frozen:
02044100– – به صورت لاشه یا شقه2– – Carcasses and half-carcasses
02044200– – سایر قطعات، به صورت با استخوان2– – Other cuts with bone in
02044300– – سایر قطعات، به صورت با استخوان4– – Boneless
02045000– – گوشت حیوانات از نوع بز4— Meat of goats