احشاء خوراکی حیوانات از نوع گاو، خوک، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سردکرده یا منجمد.

 

0206احشاء خوراکی حیوانات از نوع گاو، خوک، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه،
سردکرده یا منجمد.
ورود و صدور رعایت ماده 7 قانون دامپزشکی
ورود حیوانات حرام گوشت و یا حیوانات
حلال گوشت ذبح غیر اسلامی ممنوع
Edible offal of bovine animals, swine,
sheep, goats, horses, asses, mules or
hinnies, fresh, chilled or frozen.
02061000– از نوع گاو، تازه یا سرد کرده40– Of bovine animals, fresh or chilled
– از نوع گاو، منجمد :– Of bovine animals, frozen:
02062100– – زبان40– – Tongues
02062200– – جگر40— Livers
02062900– – سایر40– – Other
02063000– از نوع خوک، تازه یا سردکرده4واردات ممنوع– Of swine, fresh or chilled
– از نوع خوک، منجمد:– Of swine, frozen:
02064100– – جگر4واردات ممنوع– – Livers
02064900– – سایر4واردات ممنوع– – Other
02068000– سایر، تازه یا سردکرده40– Other, fresh or chilled
02069000– سایر، منجمد:40– Other, frozen