گوشت و احشاء خوراکی پرندگان خانگی شماره 0105 ، تازه، سردکرده یا منجمد.

راهنمای ستونهای جدول

 شماره تعرفه H.S CODE

 توضیح و شرح کالا

 حقوق ورودی Import Duty

 ارزش افزوده و عوارض دیگر

 مجوزهای لازم

کد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff

 Description

0207گوشت و احشاء خوراکی پرندگان خانگی شماره 0105 ، تازه، سردکرده یا منجمد. Meat and edible offal, of the poultry
of heading 0105, fresh, chilled or
frozen.
– از مرغ و خروس از نوع خانگی:– Of fowls of the species Gallus
domesticus:
02071100– – بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده4– – Not cut in pieces, fresh or chilled
02071200– – بریده نشده به صورت قطعات، منجمد4– – Not cut in pieces, frozen
02071300– – قطعات و احشاء، تازه یا سرد کرده40– – Cuts and offal, fresh or chilled
– – قطعات و احشاء منجمد:– – Cuts and offal, frozen:
02071410– – – خمیر55– – – Paste
02071490– – – سایر55– – – Other
– از بوقلمون :– Of turkeys:
02072400– – بریده نشده به صورت قطعات تازه یا سردکرده40– – Not cut in pieces, fresh or chilled
02072500– – بریده نشده به صورت قطعات، منجمد40– – Not cut in pieces, frozen
02072600– – قطعات و احشاء تازه یا سردکرده55– – Cuts and offal, fresh or chilled
– – قطعات و احشاء، منجمد:– – Cuts and offal, frozen:
02072710– – – خمیر55– – – Paste
02072790– – – سایر55– – – Other
– از مرغابی ها :– Of ducks:
02074100– – بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده40– – Not cut in pieces, fresh or chilled
02074200– – بریده نشده به صورت قطعات، منجمد40– – Fatty livers, fresh or chilled
02074300– – جگر چرب، تازه یا سردکرده40– – Other, fresh or chilled
02074400– – سایر، تازه یا سردکرده40– – Other, fresh or chilled
02074500– – سایر، منجمد40– – Other, frozen
– از غازها :– Of geese
02075100– – بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده40– – Not cut in pieces, fresh or chilled
02075200– – بریده نشده به صورت قطعات، منجمد40– – Not cut in pieces, frozen
02075300– – جگر چرب، تازه یا سردکرده40– – Fatty livers, fresh or chilled
02075400– – سایر، تازه یا سردکرده40– – Other, fresh or chilled
02075500– – سایر، منجمد40– – Other, frozen

 
میزان ارزش غذایی گوشت بوقلمون
Nutritional value per 100 g (3.5 oz)
Energy 465 kJ (111 kcal)
Carbohydrates 0 g
– Sugars 0 g
– Dietary fiber 0 g
Fat 0.7 g
Protein 24.6 g
Thiamine (vit. B1) 0 mg (0%)
Riboflavin (vit. B2) 0.1 mg (8%)
Niacin (vit. B3) 6.6 mg (44%)
Pantothenic acid (B5) 0.7 mg (14%)
Vitamin B6 0.6 mg (46%)
Folate (vit. B9) 8 μg (2%)
Vitamin C 0 mg (0%)
Calcium 10 mg (1%)
Iron 1.2 mg (9%)
Magnesium 28 mg (8%)
Phosphorus 206 mg (29%)
Potassium 293 mg (6%)
Sodium 49 mg (3%)
Zinc 1.2 mg (13%)

Rosemary chicken.jpg
میزان ارزش غذایی گوشت مرغ
Nutritional value per 100 g (3.5 oz)
Energy 916 kJ (219 kcal)
Carbohydrates 0.00 g
Fat 12.56 g
– saturated 3.500 g
– monounsaturated 4.930 g
– polyunsaturated 2.740 g
Protein 24.68 g
– Tryptophan 0.276 g
– Threonine 1.020 g
– Isoleucine 1.233 g
– Leucine 1.797 g
– Lysine 2.011 g
– Methionine 0.657 g
– Cystine 0.329 g
– Phenylalanine 0.959 g
– Tyrosine 0.796 g
– Valine 1.199 g
– Arginine 1.545 g
– Histidine 0.726 g
– Alanine 1.436 g
– Aspartic acid 2.200 g
– Glutamic acid 3.610 g
– Glycine 1.583 g
– Proline 1.190 g
– Serine 0.870 g
Water 63.93 g
Vitamin A equiv. 44 μg (6%)
Pantothenic acid (B5) 0.667 mg (13%)
Iron 1.16 mg (9%)
Sodium 67 mg (4%)