ضوابط پذیرش اعتراضات صادرکنندگان فرآورده های مایع نفت وگاز

197553/343

ناظرین/ مدیران کل/ مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
با عنایت به اینکه نحوه پذیرش و رسیدگی به اعتراضات صادرکنندگان فرآورده های مایع نفت و گاز در دستور کار می باشد لذا تا ابلاغ نتایج نهایی تصمیمات اتخاذ شده ضمن اعلام لغو مفاد بخشنامه های 129603/94/227 مورخ 11/7/94 و 167754/94 مورخ 2/9/94 موضوع عدم پذیرش تقاضای ارسال مجدد نمونه به آزمایشگاه پس از صدور نظریه اولیه کارگروه فنی استاندارد ، دستور فرمائید ضمن انجام تشریفات صدور فرآورده های مایع نفت و گاز مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اصلاحی ستاد و سایر بخشنامه های صادره مربوطه در صورت اعتراض صاحبان محموله های صادراتی به نتیجه نهایی کارگروه فنی استاندارد ، رسیدگی به اعتراضات ذینفعان توسط گمرکات اجرایی بشرح ذیل صورت پذیرد:

1- در صورتیکه در پاسخ نهایی واصله از کارگروه فنی استاندارد اعلام گردد(درصد خارج از ماهیت با اظهار صاحب کالا مطابقت ندارد) و محموله اظهاری فوق الذکر مشمول ماده 17 دستورالعمل گردد،گمرک اجرایی موظف می باشد بلافاصله به میزان درصد اعلامی خارج از ماهیت نسبت به تهیه گزارش وقوع جرم و ارسال پرونده به مراجع قضایی رسیدگی کننده اقدام و ضمن ارسال نسخه ای از اعلام جرم به دفتر صادرات ومرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته هرگونه اقدام آتی گمرک اجرایی از جمله ارسال مجدد نمونه جهت آزمایش منوط به رای صادره از مراجع رسیدگی کننده می باشد.
2- چنانچه در اظهار نظر قطعی کارگروه فنی تشخیص ماهیت فرآورده های نفتی نمونه را دارای درصدی مواد یارانه ای که جزء ماهیت کالا می باشداعلام و از کل درصد اعلامی نیز درصدی را خارج از ماهیت کالا و مطابقت آن را با اظهار صاحب کالا تائید نماید، میزان درصد خارج از ماهیت مشمول پرداخت مابه التفاوت (ماده 16دستورالعمل)می باشد . در صورت اعتراض صاحب کالا ضروریست اعتراض واصله از سوی گمرک مربوطه بررسی و در صورت بقای اختلاف پس از تامین مبلغ مابه التفاوت به صورت ضمانتنامه ، به کارگروه فنی استاندارد ارسال گردد ،بدیهی است چنانچه کارگروه فنی ارسال مجدد نمونه محموله صادراتی را به آزمایشگاه ضروری اعلام نماید لازم است واحد حراست آن گمرک با هماهنگی سرویس ارزیابی از محل ظروف نمونه شاهد مربوطه(ضمن نگهداری بخشی از نمونه شاهد نزد آن گمرک ) با رعایت ضوابط مندرج در دستورالعمل و پس از اطمینان از صحت نمونه نگهداری شده نمونه موصوف پلمب و به آزمایشگاه ثانویه مجاز معرفی شده ارسال گردد .(تاکید می گردد ارسال نمونه شاهد به آزمایشگاه مجاز به غیر ازآزمایشگاه اولیه صورت پذیرد)و سپس نتیجه آزمون را راسا به کارگروه فنی ارسال و تا اخذ نتیجه نهایی پیگیری لازم بعمل آورده و پس از وصول نتیجه مطابق ضوابط تعیین شده اقدام نمایند.
3- در خصوص محموله های صادراتی شرکتهای خوشنام مطابق بند یک ماده 18 دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای، در صورتیکه نتیجه کارگروه فنی استاندارد بیانگر وجود فرآورده یارانه ای بیش از حد مجاز در محموله صادراتی باشد( درصد اعلامی مشمول ماده 17 دستورالعمل گردد) شرکت متخلف ضمن اعمال قانون بلافاصله از لیست شرکتهای خوشنام خارج می گردد.
بدیهی است دقت در اسناد اسکن شده در سامانه جامع امورگمرکی و مطابقت با اصل اسناد منشا که توسط سرویس ارزیابی اخذ میگردد ضروری بوده و اصل اسناد منشا فیزیکی اخذ شده باید به صورت لاک و مهر شده ضمیمه اظهارنامه نگهداری شده و امکان پذیرش و اخذ هرگونه اسناد منشا تامین مواد اولیه توسط گمرکات اجرایی پذیرش اسناد مجدد پس از کوتاژ فاقد وجاهت قانونی میباشد .
ضمنا تاکید میشود سرویس ارزیابی و حراست گمرکات اجرایی در زمان نمونه برداری از محموله صادراتی (با مسئولیت نماینده استاندارد) ضمن نظارت دقیق بر نحوه نمونه برداری ، نمونه محموله های صادراتی را به میزان مورد نیاز (جهت ارسال به آزمایشگاه و نگهداری نمونه شاهد) در ظروفی استاندارد و مناسب پلمب نموده و نسبت به درج مشخصات کامل محموله اظهاری بر روی ظروف نمونه شاهد اقدام و نمونه را در محلی مناسب تا تعیین تکلیف نهایی محموله صادراتی تحت نظارت حراست آن گمرک نگهداری نمایند.