مجوز هیئت دولت به وزارت بهداشت برای واردات 400 دستگاه آمبولانس CBU

148811/ت54040ه   دانلود بخشنامه
هئیت وزیران در جلسه 1395/11/24 به پیشنهاد شماره 100/780 مورخ 1395/9/9 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد .
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است نسبت به واردات چهارصد ( 400) دستگاه آمبولانس دو دیفرانسیل به صورت CBU با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور