اصلاح بند 4 مندرجات ذیل یادداشت شماره فرعی فصل 15 مقررات صادرات و واردات

اصلاح بند (4 (مندرجات ذیل یادداشت شماره فرعی فصل (15 (جدول مقررات صادرات و واردات
3/12/1395 هـ152239/53716شماره
جدول مقررات صادرات و واردات اصلاح بند 4 مندرجات ذیل یادداشت شماره فرعی فصل 15
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت جهاد کشاورزی
نظر به اینکه در بند (4 (مندرجات ذیل یادداشت شماره فرعی فصل (15 )جدول مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه شماره
169092/ت52894هـ مورخ 1394/12/24 عبارت «روغن پالم (اعم از خام و تصفیه شده اولیه وارده به گمرکات اجرایی کشور از ابتدای
سال 1395 «(به صورت عبارت «روغن خام پالم» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام میشود.
دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی