شرایط قرنطینه ای واردات میوه آناناس از کشور فیلیپین

شرایط قرنطینه ای واردات میوه آناناس( comosus. A , sativus Ananas (از کشور فیلیپین از طریق بنادر جنوبی ( چابهار، شهید رجایی، شهید باهنر، بوشهر، امام خمینی) (بازنگری مرداد ماه 1395)

1 -اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور فیلیپین که در قسمت D.A) توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1.Unaspis citri 2.Dysmicoccus brevipes
3.Dysmicoccus neobrevipes 4.Phenacoccus maderensis
5.Pseudococcus jackbeardsleyi 6.Parasaissetia nigra
7.Ceratocystis paradoxa 8.Eudocima fullonia
9.Saccharicoccus sacchari

توجه:
درج اسامی علمی عوامل خسارتزای فوق در گواهی بهداشت گیاهی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
2 -ضدعفونی میوه های وارداتی در کشور فیلیپین به یکی از روشهای زیر و درج مشخصات کامل آن در بخش Treatment گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.
الف: ضدعفونی محموله با Eco2 به میزان 28/14 گرم در متر مکعب حجم محموله در دمای 30-25 درجه سیلسیوس به مدت 7 ساعت.
ب: ضدعفونی محموله با اتیل فرمات به میزان 420 گرم درمتر مکعب حجم محموله، دمای بالاتر از 15 درجه سیلسیوس به مدت 2 ساعت.
3 -محموله بایستی عاری از خاک، بقایای گیاهی، بذور علف هرز، حشرات زنده و علائم بیماریها باشد.
4 -محموله بایستی در بسته بندی غیر چوبی حمل گردد.
5 -ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت گیاهی کشور مبداء بامشخصات مندرج دربند یک و دو این شرایط و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه گیاهی در هنگام بازدید محـموله درگمرک الزامی است . درغیراینصورت از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
6 -چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحاً چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
7 -پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعداز بررسی و تایید مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
8 -حمل محموله از کشور مبداء به ایران بایستی به صورت یکسره انجام شده و هرگونه تخلیه و بارگیری مجدد در کشور ثالث مورد قبول نمیباشد.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11 (قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد