شرایط قرنطینه ای واردات الوار چهار تراش چوب بلوط از کشور بوسنی و هرزگوین

شرایط قرنطینه ای واردات الوار چهار تراش چوب بلوط(.spp Quercus ( جهت مصرف صنعتی از کشور بوسنی و هرزگوین (تدوین مرداد ماه 95 (

دانلود شرایط قرنطینه ای

1 -اخذ گواهی بهداشت گیاهی (certificate phytosanitary (معتبر از وزارت کشاورزی کشور بوسنی و هرزگوین که در قسمت توضیحات اضافی ( declaration Additional (آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1.Botryosphaeria obtusa 2.Cryphonectria parasitica
3.Dinoptera collaris 4.Evodinus clathratus
5.Lymantria monacha 6.Oxymirus cursor
7.Rhagium sycophanta 8.Rhamnusium bicolor
9.Stenocorus meridianus 10.Tetropium castaneum

توجه:
درج اسامی علمی عوامل خسارتزای فوق در گواهی بهداشت گیاهی کالای مذکور الزامی است. در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
2 -ضدعفونی چوب در کشور بوسنی و هرزگوین به یکی از روشهای زیر و درج مشخصات کامل آن در بخش Treatment گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.
الف- ضدعفونی با گاز متیل بروماید با غلظت حداقل 48 گرم برای هر متر مکعب به مدت حداقل 24 ساعت مداوم در دمای 21 درجه سانتی گراد و بالاتر و در فشار طبیعی اتمسفر. ضمناً به ازای هر 5 درجه کاهش دما، مقدار 8 گرم گاز به دز اولیه اضافه شود و ضد عفونی در دمای کمتر از 10 درجه سانتی گراد قابل قبول نمی باشد.
ب- ضدعفونی چوب با هوای گرم بمدت بیش از 4 ساعت با حداقل دمای مرکزی(مغز چوب)70 درجه سانتی گراد.
توجه: زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه می شود که دمای مغز چوب به دمای تعیین شده برسد در ضمن ارائه اصل پرینت ترموگراف به همراه سایر مدارک به مامورین قرنطینه مرزی الزامی است.
ج- ضدعفونی درکوره خشک در دماهای بالاتر از 74 درجه سانتی گراد مطابق جدول ذیل بر اساس ضخامت آنها و رسانیدن رطوبت آن به کمتر از 14.%

مدت زمان (ساعت) 4 6 8 10 14 18 بیشتر از 18
حداکثر ضخامت (mm) 0-25 26-50 51-75 76-100 101-150 151-200 بیشتر از 200

توجه : بررسی میزان رطوبت چوب ها در مرز ورودی الزامی است.
3 -چوب ها باید کاملا عاری از پوست، حشرات زنده و سوراخهای لاروی ناشی از تغذیه حشرات چوبخوار باشد.
4 -پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
5 -چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحاً چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد).
6-ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
7 -در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایطاعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی export-Re به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11 (قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.