چگونگی پیگیری اعلام وصول وخروج محمولات صادراتی

151530/263

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: چگونگی پیگیری اعلام وصول وخروج محمولات صادراتی

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه های شماره ردیف 56مورخ 18/2/89 و 254مورخ22/6/89 و115 مورخ 26/3/92 و233 مورخ 3/6/93 و 362مورخ 21/8/93 و242مورخ 23/7/94 موضوع تأکید بر پیگیری اعلام وصول وخروج از مرزمحمولات صادراتی با توجه به مسوولیت توامان گمرکات مبدا و مقصد، ضمن آموزش دقیق و توجه دادن اهمیت موضوع به کارکنان دوایر ذیربط نسبت به نظارت مستمربرنحوه اعمال ثبت وصول وخروج محمولات صادراتی وفق موارد ذیل اقدام نمایند:
1. باعنایت به درج اطلاعات اظهار نامه های صادراتی و فراخوانی اطلاعات مذکور توسط گمرکات مبدا و مقصد از طریق سامانه جامع امور گمرکی ، چنانچه اعلام خروج کالای موضوع اظهار نامه های مورد اشاره ازتاریخ راه اندازی درگمرک مبدأ ومرز خروج ، در سامانه مورد نظر ثبت نگردیده است، گمرک مبدا به قید فوریت ضمن پیگیری مجدد و مستمر تا حصول نتیجه از گمرک خروجی اقدام و در صورت احرازعدم خروج کالا با هماهنگی مرکز مبارزه باجرایم سازمان یافته نسبت به پیگیری قضایی اقدام لازم به عمل آید .
2. گمرکات مبدأ مؤظف هستند برای ردیف های صادراتی مربوط به قبل از زمان اجرای سامانه جامع گمرکی نسبت به کنترل ردیف های صادره خود ازطریق سامانه آمار تجارت خارجی(سامانه قدیم )وفق بخشنامه ردیف 358مورخ 1/11/90مبادرت نموده ودرصورت عدم درج اطلاعات اعلام خروج توسط گمرک مرزی:
الف: نسبت به مکاتبه لازم باگمرک مرزی وارسال رونوشت به این دفتربمنظورتعیین تکلیف سریع آن اقدام گردد.
ب : درصورت عدم حصول نتیجه ،طی نامه ای به صاحب کالا اعلام گردد تانسبت به ارائه اصل پروانه مذکور جهت بررسی ومطابقت اطلاعات خروج اقدام شود.
ج:چنانچه درظهر پروانه ارائه شده اطلاعات مربوط به اعلام خروج کالا وردیف مذکور درج شده باشد نسبت به استعلام مراتب باارسال تصویری ازپروانه وظهر آن از گمرک مرزی جهت تأیید اطلاعات یادشده اقدام ودرصورت عدم تأیید و حصول نتیجه مبنی بر جعلی بودن ردیف خروجی مندرج درپروانه نسبت به پیگیری واعلام جرم قضایی وفق ضوابط جاری اقدام گردد.
3. درصورت عدم درج اعلام خروج درپروانه لازم است گمرک مبدأ ، پس از احراز عدم خروج محموله باهماهنگی مرکز جرایم سازمان یافته نسبت به اعلام به مراجع قضایی اقدام نماید.ضمنا چنانچه رای مرجع قضایی مبنی بر منع تعقیب صادر گردد نسبت به ابطال اظهارنامه وپروانه مربوطه اقدم شود ومراتب جهت عدم امکان استفاده از تسهیلات و مزایای صادراتی به سازمان صنعت معدن تجارت استان صادر کننده کارت بازرگانی وسازمان مالیاتی ذیربط(باتوجه به ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر) وهمچنین به منظور لحاظ درضوابط تعیین مسیربه معاونت محترم فنی وامورگمرکی اعلام گردد.
4. چنانچه محموله صادراتی تحت پلمب گمرک ارسال و عدم خروج کالا احراز و بدون هماهنگی باگمرک پلمب الصاقی فک گردیده باشد نسبت به پیگیری قضایی این موضوع نیز اقدام گردد.
5. استفاده ازپروانه های صادراتی جهت استرداد حقوق ورودی موضوع مواد 66لغایت 70ق.ا.گ وهمچنین جهت تسویه پروانه های ورود موقت موضوع ماده 51 ق.ا.گ. و بند (د)ماده 72آ.ا.ق .ا.گ.منوط به احراز دقیق خروج کالای صادراتی از مرز (با تخصیص شماره و تاریخ ردیف مرزی خروج) با رعایت کامل سایر مقررات و تشریفات میباشد .
6. گمرکات خروجی موظفند نسبت به اعلام پاسخ استعلامات از گمرکات مبدا اقدام ودر صورتیکه علیرغم پیگیریهای مکررگمرک مبدا ،گمرک خروجی نسبت به ارسال پاسخ اقدام ننموده باشد ،لازم است گمرک مبدا مراتب را به همراه سوابق مکاتبات به عمل آمده به صورت مستمر و ماهیانه به این دفترو دفتر بازرسی ومدیریت عملکرد جهت پیگیری منعکس نمایند .
خواهشمنداست دستورفرمایید ضمن اقدام لازم مراتب رامطابق بخشنامه شماره 32279/833/8/4/51مورخ 28/12/85به کلیه گمرکات تابعه وواحدهای تحت امر ابلاغ وبرحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

رونوشت :

1- جناب آقای عسگری معاون محترم فنی وامورگمرکی جهت استحضار
2- جناب آقای باغ عنایت مدیرکل محترم حوزه ریاست کل وروابط عمومی جهت استحضار مقام محترم ریاست کل