تعیین ماهیت نمونه های ارسالی کاه -خوراک دام واقلام مشابه

201044/355
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع :معرفی متولی تعیین ماهیت نمونه های ارسالی کاه –خوراک دام واقلام مشابه

باسلام و احترام
پیرومفاد بخشنامه شماره 106921 مورخ 9/6/94 موضوع لزوم نمونه گیری ازمحمولات اظهاری صادراتی همانند ؛خوارک دام وطیور –کاه حبوبات –کاه غلات و…بمنظور کنترل تعرفه کالاهای مشمول عوارض صادراتی باتوجه به استعلام بعمل آمده و وصول جوابیه شماره 2424/501/94 مورخ 7/10/94 (تصویرضمیمه ) دفتر مقررات واستانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام می دارد:
کلیه دفاتر تخصصی معاونت امورزراعت وزرات متبوع وواحد های تابعه آن دراستانها بعنوان مرجع وممیزی تشخیص ماهیت محصولات موردنظر معرفی می گردد.خواهشمنداست دستورفرمایید ضمن اعمال نظارت وفق بخشنامه قبلی برای محمولات یادشده در زمان ارزیابی و نمونه برداری ، نسبت به ارسال نمونه لاک و مهرشده کالا بهمراه ارسال نامه اداری به مرجع معرفی شده بمنظور تعیین ماهیت کالا اقدام نمایند.

2424