شرایط قرنطینه ای واردات چوب چهار تراش (Pressure treated pine) درخت سوزنی برگ کشور سوئد

شرایط قرنطینه ای واردات چوب چهار تراش اشباع شده تحت فشار (Pressure treated pine) مربوط به درخت سوزنی برگ (Pinus sylvestris)  از کشور سوئد

 1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور سوئد .

2 مدارک مربوط به نحوه اشباع و پرس چوبها باید در مرز ورودی به مامور قرنطینه ارائه شده و اشباع بودن چوبها احراز گردد.

3- چوب ها باید کاملا عاری از پوست ، حشرات زنده و سوراخهای لاروی ناشی از تغذیه حشرات چوبخوار باشد.

4- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.

5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود  در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)

6-ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.

 7- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export  به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.

 تذکر: شرایط اعلام شده  برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

                                                                                                           مهر سازمان