ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیتهای دانش بنیان

شماره هـ 48608 ت/120997ش تاریخ 15/9/1394
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری
وزارت نیرو ـ سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه 24/8/1394 به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت٬ معدن و تجارت٬ سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیتهای دانش بنیان را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده1ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و در موارد مرتبط وزارت جهاد کشاورزی مجازند مطابق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیتهای دانش بنیان و پروانه بهره برداری برای استقرار واحدهای صنایع پیشرفته در سرفصل های زیر٬ براساس رده بندی به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است٬ در کلیه شهرها اقدام نمایند:

1ـ فناوری زیستی (غذایی٬ کشاورزی دامی و گیاهی٬ صنعتی محیط زیست٬ زیست فناوری مولکولی)
2ـ فناوری نانو (محصولات و مواد).
3ـ اپتیک و فوتونیک (مواد٬ قطعات و سامانهها).
4ـ الکترونیک٬ کنترل و سختافزارهای رایانهای.
5 ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری.
6 ـ تجهیزات پیشرفته ساخت٬ تولید و آزمایشگاهی.
7ـ داروهای پیشرفته.
8 ـ وسایل٬ ملزومات و تجهیزات پزشکی.
9ـ هوافضا (پرندهها٬ ماهواره ها٬ موشکها).
10ـ انرژی های نو (تجدیدپذیر).
11ـ محصولات پیشرفته در حوزههای علوم شناختی٬ گیاهان دارویی و کشاورزی٬ نفت٬ گاز٬ پالایش و پتروشیمی٬ آب٬ خاک و هوا٬ معدن٬
فناوریهای دریایی٬ ساختمان و راهسازی.
تبصره ـ ردهبندی به شرح جدول پیوست به عنوان مفاد بند (12) ماده (2) ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی
موضوع تصویبنامه شماره 78946/ت39127هـ مورخ 15/4/1390 تعیین میشود.

ماده2ـ علاوه بر مکانهای مجاز نام برده شده در ماده (3) ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره 78946/ت39127هـ مورخ ٬15/4/1390 واحدهای صنایع پیشرفته میتوانند برمبنای رده بندی٬ در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد مصوب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری٬ شهرک های دانش سلامت موضوع ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شهرکها و نواحی صنعتی قانونی مستقر شوند.
تبصره ـ واحدهای صنایع پیشرفته دارای رده (1) در محدوده شعاع (120) کیلومتری تهران و سایر شهرهای دارای محدودیت استقرار٬ علاوه بر مکانهای مجاز مذکور در ماده (2) این تصویبنامه٬ مجازند در کاربری های صنعتی و کارگاهی داخل شهرها و روستاها یا مکانهای صنعتی مجاز خارج از محدوده مصوب شهری و روستایی استقرار یابند.

ماده3ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان که دارای فعالیت تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی بوده و به تولید کالاهای دانش بنیان در حد آزمایشگاهی٬ سفارشی (قبل از تولید انبوه) میپردازند٬ مشمول ردهبندی نمیشوند و میتوانند در کاربریهای مجاز واقع در محدوده کلیه شهرها و از جمله شهرهای دارای محدودیت استقرار و سایر مکانهای مجاز مستقر شوند. وزارت صنعت٬ معدن و تجارت مجاز است طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای این واحدها اقدام نماید.

ماده4ـ استقرار و فعالیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان دارای تولید انبوه و در حد تولید صنعتی از کالاهای دانش بنیان٬ طبق رده بندی تعیین شده برای صنایع پیشرفته و مطابق ضوابط تعیین شده در مواد (1) و (2) این تصویب نامه انجام میشود. وزارت صنعت٬ معدن و تجارت مجاز است طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای این واحدها اقدام نماید.

ماده5 ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای صنایع پیشرفته توسط کارگروه موضوع ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویبنامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 21/8/1391 تعیین میشود.

ماده6 ـ تعیین رده بندی برای واحدهای صنایع پیشرفته و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان که موضوع فعالیت آنها در فهرست رده بندی پیوست ذکرنشده و تصمیم گیری در خصوص صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای صنایع پیشرفته که قبل از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه احداث شده و دارای جواز تأسیس بوده و در حال بهره برداری هستند٬ در کمیته موضوع ماده (7) تصویب نامه شماره 78946/ت39127هـ مورخ 15/4/1390 با حضور نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و حسب نیاز سایر دستگاهها انجام میشود.

ماده7ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت موظف است در خصوص تأمین منابع آب برای صنایع٬ از وزارت نیرو استعلام نموده و سقف مصرف آب اعلام شده از سوی وزارت نیرو برای هر منطقه را جهت صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای صنایع پیشرفته ای که در فرآیند تولید نیازمند آب هستند٬ رعایت نماید.

ماده8 ـ استفاده از اراضی زراعی و باغی در خارج از محدوده شهرها و شهرک منوط به اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ـ مصوب1374ـ و اصلاحیه بعدی آن میباشد.

ماده9ـ این تصویب نامه جایگزین پیوست تصویب نامه شماره 193559/ت41928هـ مورخ ٬1/10/1388 بند (8) تصمیم نامه شماره 99757/43084
9/7/1392 مورخ هـ48608ت/124946 شماره تصویبنامه و 14/1/1389 مورخ 4224/44008 شماره تصمیم نامه پیوست ٬18/5/1388 مورخ
می شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری