اصلاح بند (6) مندرجات ذیل یادداشت فصل (85) جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

شماره هـ52454ت/ 93996 19/7/1394

اصلاح بند (6) مندرجات ذیل یادداشت فصل (85) جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت اطلاعات
هیأت وزیران در جلسه 8/7/1394 به پیشنهاد شماره 141468/60 مورخ 25/6/1394 وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد اصل
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
بند (6) مندرجات ذیل یادداشت فصل (85) جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زیر اصلاح میشود:
6ـ ورود و ترخیص رادیوهای مخصوص لنج و کلیه دستگاههای مشمول ردیف تعرفه (8526) به صورتهای مختلف اعم از مجزا و یکپارچه
موکول به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوپ مقررات مربوط است.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری