تعرفه رایانه های بدون کیس موسوم به ALL in One

با عنایت به گزارش های واصله در خصوص طبقه بندی رایانه های بدون کیس موسوم به “ALL in One” در ردیف های غیر از ردیف ۸۴۷۱۴۱۱۰، بدینوسیله اعلام می دارد، این گروه از رایانه ها فاقد جعبه (کیس) بوده و کلیه قطعات و متفرعات داخلی در محفظه مشترک با نمایشگر تعبیه گردیده است و حداقل دارای یک واحد ورودی صفحه لمسی (Touch Screen) و یک واحد خروجی (نمایشگر) در همان محفظه می باشد، لذا این نوع رایانه ها با شرح ردیف ۸۴۷۱۴۱ منطبق بوده و چنانچه به صورت کامل باشند، ذیل ردیف ۸۴۷۱۴۱۱۰ قابل طبقه بندی می باشند.خواهشمند است دستور فرمایید در صورت اظهار یا ترخیص این نوع رایانه ها در سایر ردیف ها اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد.مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با معاون فنی و مدیر آن گمرک می باشد.
عبدالرضا غلامی-مدیر کل دفتر بررسی و تعیین تعرفه